2015/02/22

ESKOLA TXIKIA

 MARIA INTXAUTSI BERE IKASLEEKIN (1932)
 (Goitik behera: Inazio Ramirez; Piedad Lugarizaristi; Alberto Jauregi; Antonio Arbulu; Genoveva Eztenaga; Nieves Arregi; Rosario Arriola; mikelete baten alaba; Fernando Azkarate; Marivi Jauregi; Juanito Garitano; Juanito Lizarralde).

Eskolari buruz dezente idatzi badugu blog honetan,  ez dugu eskola txikiari buruz aipamen handirik egin. Eta neuk badaukat lotura gaurko gaiarekin, izan ere protagonistetako bat nire amamak, Maria Intxaustik, urte dezente egin zituelako bertan lanean, eta, ahal zuen neurrian umeei lehendabiziko hezkuntza urratsak (zenbatzen, irakurtzen... ) erakusten ere saiatu zen.

Goiko argazkia 1932koa da, Errepublika garaikoa (1931-1936) hain zuzen. Orduko oinarrizko hezkuntza 12 urte bete arte izaten zen, eta berau bi ziklotan banatuta:  lehena, haurreskola, 4-6 urte bitartekoa zen, eta boluntarioa zen, helburu asistentziala zeukan. Bigarrena, berriz, 6-12 urte bitartekoa, derrigorra eta denontzako komuna. Beraz, eskola txikia 4-6 urte bitarteko umeentzako zen, eta asistentziala nahiz boluntarioa zen.

Ze funtzio zeukan garai hartan eskolak? Ba argia, jendea alfabetatzea. Esan,  1930. hamarkadaren hasieran Espainian zegoen analfabetismo kopurua handia zela, 10 milioi pasatxo. Herrialdeka, berriz, Euskadi omen zen analfabetismo tasa txikiena zuena (%33,9). Handiena, berriz, Murtzia (%72,1). 
 ANTZUOLAKO ESKOLAREN INAUGURAZIOA. 1915
 
1915ekoa den argazkian, Antzuolako eskola berrian, eskuma aldeko eraikuntza txikiena da eskola txikia. Eskola txikiak, berriz, oso ohikoak ziren gure herrietan. Beraz, gaurko haur hezkuntzarekin (0-6 urte) lotu daiteke bera, eta derrigorrezkoa ez zen hezkuntza zenez, bertara joaten ziren umeak jolasean ibiltzen ziren batez ere.

Eta nondik jaso garai hartako bizipenak? Bertan ibili zirenen lekukotzetatik jasoko ditugu. Gainera,  behin baino gehiagotan azpimarratu dugun bezala, orain irakurriko ditugun pasarte guzti hauek bideoz jarraitzeko ere aukera dago, ahotsak.eus tokira joanez.

Protagonista hauen bizipenak jasoko ditugu: Begoña Olabarria, Purita Zabalo, Kontxita Anduaga, Zezilia Kortabarria eta Bernardina Zubillaga.-Zu eskolara fango ziñan.
-Bai horixe.
-Eskola Txikixan edo?
-Lehenengo eskola txiki bat, hori. Maestria zan Maria, Maria maestria.
-Zenbat urtekin hasi ziñan hor?
-Txiki-txikittatik, hiru urtekin igual. Zeatikan gero eskola nagusittara sei urtekin juan nitzan. Sei urtekin eskola nagusixan hasi nitzan.


(Begoña Olabarria)


Maistra txikixa, hori hamengo maistra, hamengo andra bat zan. Andra bat umiak zaintzearren, baiña gero guri erakutsi egitten zoskun katoia, eta katoia leitzen erakutsi itten zoskuen guri eskola txikixan. Hasten giñan “ma” eta “mi” eta bestela, ba bueno, eta numeruak zela da? Numeruak ba zelakuak ziran eta hortariko, zela esaten da hori, Jesus, oin ez jat akordauko, boladun zer hori?
-Abakua?
-Abakua. Abako hortariko bat, haura haundi bat geukan.
-Kontaitteko eta?
-Eta harekin kontatzen ta ba, hori hantxe ikasi ginddutzen guk e? Hemen jente guztia ez zan juten, baiña hemen inguruan gendenak gu beti jun giñen, gu beti jun giñen. Eta ni neuk'e… zaharrena aurretikan, hartu eta bialdu, orduan in neban halaxe, bittartian behintzet ba bueno, han ondo egoten zala eta...


(Purita Zabalo)


Eta eskola txiki hori nun zeuan?
-Aldamenian. Txikixaua. Bestia altuaua. Oin dana bat dao, baina haura txikixaua.
Kontxita: oin guarderixia badao ba. Ba txikixaua, teillatua bajuaua. Holakotxe lokal bat zan, oingo komidadeik ez zeuan. Zeretzen bankuak. Bankutan jartzen giñan eta haretxei eraitten: bat eta bi eta hiru eta lau. Kantun batzuk eingo giñutzen.


(Kontxita Anduaga eta Zezilia Kortabarria)


Eta Eskola Txikiko kontuak? Goguan daukatzu zenbat urtekin fan ziñan?
-Eskola Txikira ba zazpi urtekin edo holaxe jungo nintzan.
-Klaro, Puritak esan eben bera bi urtekin edo gutxiaokin fan zala.
-Bai? Ba ez, nik ez dot uste hain txikittan jun nintzanik. Nik goguan daukat behintzat zela andra batek emuten zoskun eskolia edo. Eskolia edo, jolastera juten giñan, jolastera.
-Antzuelako emakume bat?
-Bai, bai, bai.
-Zela euken izena horrek?
-Maria.
-Orduan eskola txiki horretan...
-Jolas, jolastu eitten giñan. Bai.
-Eta han irakurri eta holako gauzarik?
-Ez, ez, ez.
-Eta gero ya ikasten hasi ziñain?
-Bestian. Bai, bai.


(Bernardina Zubillaga)

Eskola txikian, beraz, abakoa ezinbestekoa zen: Abakoa kalkuluak eta matematikako eragiketak egiteko tresna bat da. Horren bitartez batuketak, kenketak, zatiketak... egiteko aukera dago
2015/02/21

EZKONTZA ETA EZKONSARIA (1510ean egina)


Iturbe Haundi


 ITURBE BASERRIA XX. MENDEAREN ERDIAN

Blog honetako atal batean, jatorriz antzuolarrak baina Bergaran bizi ziren Iturbetarren berri izan dugu, bertan eraikitako etxeaz ere hitz eginez. Orain ere familia bera dugu protagonista, eta Uzarragako San Juan elizan 1510eko apirilaren 7an Juan de Yturbe eta Catalina de Lascuren arteko ezkontza hitzarmena dugu hizketa gai.

Urruti geratzen zaigu, beraz, gertakari hura; 500 urte! Bada zerbait.

Iturbe etxea eta armarria Bergaran

Kontua da, Bergaran bizi zen Martin Iturbek eman zizkiela bere semea zen Juan Iturberi eta bere erraina zen Catalina de Lascureni, Antzuolako Iturbe baserria “de Acuñano” bere altzari, instalazioak, lurrak eta inguruko ondasunak tarte, baina ez dena, ondasun batzuk berarentzat ere gorde zituelako.
Esandakoaz gain, ernalduta zegoen behia eta sei ardi. Horren truke, esandako ezkon bikoteak emango zizkion Martin de Iturberi 20.000 marabedi eta gainera Iturbe baserriaren eta lurraren erabilerako aukerak ere bai.

Bere errainaren (Catalina) aitak, berriz, Juan Garcia de Lascurenek,  Martin de Iturberi 61.250 marabediko dotea emango zion, eta horrekin batera bere alabari baita hainbat ondasun eta abere ere.

 Iturbe baserria

Esan dezagun, garai hartako Gipuzkoako Eskubide Zibilari erreparatuz, usadio eta ohituretan -eta ez idatzitakoan-, Gaztelan bezala, oinarrituta zegoela, eta ezkontza hitzarmenak etxe batek zuen aberastasun banaketa bat suposatzen zuela, ia testamentu bat bezala, eta bertan, baserria zati ezina izaten bazen ere, horren bitartez gainontzeko seme-alabei ere banatzen zitzaien zegokien ondasuna. 

Honen isla da orain labur-bilduko dugun dokumentua, izan ere zortzi dokumentuz osatuta dago hitzarmena. Guk lehena ezagutuko dugu, garrantzitsuena. Kontuan izan behar dugu Antzuolako nahiz Uzarragako familia indartsu eta aberatsenen aurrean, alegia Iturbe (De Acuñano) eta Laskurain (Lascuren), gaudela, beraz hortik dator dokumentuaren bolumena ere. Banatu ziren diru kopuruak ere ez dira txantxetakoak izango: 80.000 marabedi.

Iturbe baserriko armarria

Horrezaz gain, eta dokumentuan irakurriko dugun bezala, lehendabizi bitxia da gaur Antzuola denari garai hartan bazkaleku (“dehesa de Ançuola”) bezala izendatzea. Beraz, hauteman genezake garai hartan oso jende gutxi bizi zela behe aldean. Edota, bigarrenik, banaketen artean aipatutako Katalinaren doteak zekartzan soinekoak zirela “de paño mayor de Londres” eta “clochas de paño de Ypre”. London non dagoen badakigu arren, esan, Ipre, Belgikan dagoela. Beraz, globalizazioa ez da gaurko kontua bakarrik!

Hau da dokumentu nagusia, irakurtzea osorik merezi duena (esaldi batzuk beltzez azpimarratu ditut): 

"Dentro, en la yglesia de señor Sant Juan de Uçarraga, que está en término e juridiçion de la villa de Vergara, a syete dias del mes de abril, año del Nasçimiento de nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e diez años, en presençia de nos, Juan Lopez de Gallaystegui e Martin Martines de Jauregui, escrivanos reales e testigos de iuso escriptos, Juan de Yturbe, fijo de Martin de Yturve, e Catelina, fija de Juan Garçia de Lascuren, se desposaron a ley e vendiçion, segund manda la Santa Madre Yglesia, dandose las manos él a ella e ella a él, en manos de Andres Abad de Oxirondo, cura de la dicha yglesia –nuestro Señor los guíe a su santo serviçio–. Testigos que fueron presentes: Martin Peres de Galarça e Juan Peres de Yraçabal e Pero Sanches de Galardi e Martin Abad de Albisubaso, clerigo, e Juan Veltran de Galarça e Martin de Vidaurre, sastre, vezinos de la dicha villa, e otros.

Iturbeandi eta San Martzial ermita alde batetik, eta Iturbeandia eta txikia, bestetik.


Este dicho dia, despues de lo susodicho, en el çimenterio de la dicha yglesia de Sant Juan de Uçarraga, a syete dias del mes de abril, año sobredicho de mill e quinientos e diez años, en presençia de nos, los dichos Juan Lopez de Gallasytegui e Martin Martines de Jauregui, escrivanos, e testigos iuso escriptos, Martin de Yturve, vezino de la dicha villa, dueño de la casa e caseria de Yturbe de Acuñano, otorgó e conosçio por esta presente carta que fazía e fizo donaçion pura e no rebocable, qu’es dicha entre vibos, para agora e para syenpre jamas al dicho Juan de Yturve, su fijo, qu’está presente, para en uno con la dicha Catelina de Lascuren, su esposa, presente, de la su casa e caseria de Yturve de Acuñano qu’es en término e juridiçion de la dicha villa de Vergara, en la porrochia (sic ) de la dicha yglesia de Sant Juan de Uçarraga: la casa con las cuvas e arcas e vastago d’ella, e de todas las tierras, heredades, mançanales,// castañales, robledales, dehesas e partes de dehesas qu’él ha e tiene en juridiçion de la dicha villa de Vergara e fuera d’ella, con todas sus entradas e sallidas e pertenençias, quantas han e tienen los dichos bienes e les pertenesçe e puede pertenesçer en qualquier manera e por qualquier razon e título que sea; la qual dicha donaçion dixo que fazía e fizo al dicho Juan, su fijo, para con la dicha Catelina, su esposa, de los dichos bienes para que los aya para sí e sus herederos e desçendientes, e para vender, donar e trocar e canviar e fazer d’ellos, en ellos e en qualquier parte d’ellos lo que quisiere (e) por bien tobiere, como de cosa suya propia, eçepto que reserbó para sy todas sus ropas de lino e lana, e más todo su mueble afuera del vastago de casa suso declarado, e más todos los castañales e castaños que ha e tiene en la dicha dehesa de Ançuola, eçepto seys castaños de los dichos castaños e castañales de la dicha dehesa de Ançuola que asy reserba para sí, sean para el dicho Juan, su fijo, quales él escogiere, para que todos ellos sean suyos propios del dicho Juan, eçepto  lo reserbado por juro de heredad; e dixo que se apartaba e apartó e desapoderava e desapoderó del señorio e propiedad de todo ello, e lo traspasaba e traspasó todo ello en el dicho Juan, e le dio licencia, poder e facultad para que por sy mismo, syn otra licencia suya ni de juez ni de otra persona alguna, pudiese entrar e ocupar la posesion çebil e natural, avtual e corporal de la dicha casa e caseria e bienes por él de suso donados, e se costituyó por tenedor e posedor de todo ello por sí e en nombre e logar del dicho Juan, su fijo, precariamente, ca él por esta presente carta e costituto precario todo ello traspasó en el dicho su fijo; la qual dicha donaçion dixo que fazía e fizo al dicho Juan, su fijo, porqu’es su fijo mayor e porque en él quede e finque la memoria de la dicha // casa e caseria, e porque asi es su mera voluntad e por razon del dicho casamiento e por conplir lo que prometio al tienpo que se conçertó el dicho casamiento de los dichos sus fijo e esposa, e por razon que la dicha Catelina trae en dote sesenta e un mill e dozientas e çinquenta maravedis, los quales, segund lo asentado entre las dichas partes, ha de resçibir el dicho Martin de Yturve, donador, por los quales se ha de obligar Juan Garçia de Lascuren, padre de la dicha Catelina, esposa, con fiadores

LASKURAIN TXIKIA

vastantes que se obliguen por prinçipales deudores yn solidun , e más el dicho Juan Garçia ha de dar a los dichos esposo e esposa çinco camas: las quatro conplidas e una syn cozneo, e una ucha e, allende de las ropas que agora la dicha Catelina tiene, a la dicha Catelina dos sayas de paño mayor de Londres e una capa de paño mayor negro de paño de velarte con su capilla e unas clochas de paño de Ypre e las platas qu’el dicho Juan Garçia viere e le paresçiere para las manguetas, para el tienpo que los dichos esposa e esposa gelos pidieren, e más una baca preñada e seys obejas, e más ha de dar el dicho Martin de Yturve al dicho su fijo otra baca preñada e seys obejas, las quales serán para quando el dicho Juan los pidiere. De los quales dichos sesenta e un mill e dozientos e çinquenta maravedis contra el dicho Martin de Yturve e de las otras cosas suso declaradas contra los dichos esposo e esposa, el dicho Juan Garçia avia otorgado obligaçion en forma con fiadores vastantes, como paresçe todo ello por presençia de nos, los dichos escrivanos, para que con los dichos maravedis e otros el dicho Martin de Yturve aya de contentar a sus acrehedores e a los otros sus fijos de las sus legítimas partes que en la dicha casa e caseria e bienes suso por él donados les pertenesçe e puede pertenesçer, por su fin e muerte e de su madre finada e qualquier d’ellos o de // otra qualquier manera, so los cargos, forma e modo e condiciones seguientes: lo primero, que como está dicho de suso, que los dichos sesenta e un mill e dozientos e çinquenta maravedis qu’el dicho Juan Garçia e sus fiadores se han obligado contra él de la dote, sean para el dicho Martin, donador, como está dicho de suso, syn parte de los dichos sus fijo e su esposa; lo segundo, qu’el dicho Juan, su fijo, sea en cargo e obligado de dar e pagar al dicho Martin de Yturve, su padre, e su voz veynte mill maravedis a los plazos seguientes: para de oy dia de la fecha d’esta carta en tres años dos mill maravedis e dende en cada año cada dos mill maravedis, fasta acabar de pagar los dichos veynte mill maravedis; lo otro, qu’el dicho Martin aya e llebe el usofruto de todos los dichos bienes donados enteramente de oy dia de la fecha d’esta carta fasta el dia de San Juan de junio primero venidero e dende en çinco años conplidos primeros seguientes, e que en el dicho tienpo de los dichos cinco años que asi a de llevar el dicho usofruto enteramente, que los dichos esposa e esposa le ayan de servir e sirban al dicho Martin de Yturve, e que durante el tienpo de los dichos años de serviçio el dicho Martin, donador, sea obligado a dar a los dichos esposo e esposa su bito e vestito cotidiano, segund a los semejantes es usado en la dicha villa e su tierra e juridiçion, e más en cada un año de los dichos años de serviçio el dicho Martin dé e pague a los dichos esposo e esposa e a su voz un cochino en artesa e quatro fanegas de avena, e más le syenbre a la dicha Catelina, su nuera, en cada un año media fanega de linueso e gelo estercole e adresçe a su propia costa, dando él a ella la symiente, la qual dicha Catelina // aya la rueca para s ́y e con ello faga  sus ropas blancas e del dicho su marido, e más les dé el dicho Martin a los dichos esposo e esposa e en cada un año de los dichos çinco años de serbiçio una fanega de trigo, e despues de los çinco años de serviçio en toda su vida el dicho Martin aya e goze la mitad del usofruto e prestaçion de todos los bienes por el dicho Martin donados al dicho su fijo para con la dicha su esposa, e con cargo e condiçion que los dichos esposo e esposa al tienpo de su fin e muerte sean en cargo de le faser sus mortuarios e novena e pan añal e cabo de año con su çera honrradamente en yglesia e fuera d’ella al dicho Martin, segund es usado faser a los semejantes en la dicha villa e su tierra e juridiçion, e en fin de los años de serviçio el dicho Martin de Yturbe dé a los dichos esposo e esposa la mitad de la dicha casa e caseria e bienes donados e su usofruto d’ello, e la mitad de pan que obiere en casa al dicho tienpo syn gastar e la mitad de las çeberas qu’estobieren senbrados en los dichos bienes donados en el dicho tienpo, que se llama oguiotondo, e más la mitad de los bueyes duendos e vestia de carga que al dicho tienpo obiere en casa, e con ruego e condiçion que, si caso fuere qu’el dicho Martin quisiere dexar a los dichos esposo e esposa su mitad de usofruto e echarse al mantenimiento d’ellos, que en tal caso los dichos esposo e esposa le matengan de su bito e vestito honrradamente, segund a sus semejantes, al dicho Martin, e más e allende de lo susodicho, le den al dicho Martin en todo el tienpo que bibiere los dichos cochino en artesa e quatro fanegas de avena e una fanega de trigo e el senbrar de los linos en cada un año, segund e como e quanto el dicho Martin es obligado dar a los dichos esposo e esposa en los años de serviçio. So las // condiçiones e cargos e forma e modo suso declarados, fizo la dicha donaçion al dicho Juan, su fijo, para con la dicha Catelina, su esposa, en la mejor forma e manera que podia haser e otorgar, e obligó su persona e bienes avidos e por aver para faser buena e sana esta dicha donaçion e la dicha casa e caseria con su vastago e bienes susodichos, e de haser renunçiar a Charin, su fija, desd’el dia que llegare a hedad de doze años en adelante, del dia qu’el dicho Juan, su fijo, e \su voz/ le requerieredes fasta diez dias primeros seguientes. E para conplir e guardar e mantener lo que de suso en esta carta se contiene e para mayor firmeza e seguridad de lo susodicho, rogo al dicho Juan Estibaliz de Yturve, su hermano, e Juan de Laspiur el Menor, dueño de la casa e caseria de Laspiur, e Pedro de Arana de Medio, vezinos de la dicha villa, qu’estan presentes, que fuesen sus fiadores e juntamente con él se obligasen al dicho saneamiento e a todo lo otro que de suso en esta carta dize e se contiene, e los dichos Juan Estibaliz e Juan de Laspiur e Pedro de Arana de Medio susodichos dixieron que les plazia de entrar en la dicha fiança e obligarse juntamente con el dicho Martin; por ende, dicho Martin, como parte prinçipal, e los dichos Juan Estibalis e Juan de Laspiur e Pedro de Arana, como sus fiadores, costituyendose por prinçipales partes, debdores e pagadores, conplidores, todos quatro juntamente de una concordia se obligaron por sus personas e bienes avidos e por aver, e por las personas e bienes d’ellos e de cada uno d’ellos por el todo yn solidun, renunçiando, como renunçiaron, la ley de duobus rex devendi oc yta e la autentica presente de fideiusoribus con todo lo en ella contenido, e la epistola del dibi Adriani e las leyes e derecho d’estos reynos // que disponen que primero debe ser conbenido el prinçipal, que los fiadores e personas que se obligan yn solidun non pueden ser demandadas, syno a cada uno por su rata, e todas las otras leyes que puede ser en su fabor, de haser sana e buena la

  Laskurainandia

sobredicha donaçion e los bienes en ella contenidos al dicho su fijo de todos los otros sus hermanos e hermanas, que no le pidiran parte alguna ni ellos por sus legítimas partes que ende les pertenesçe e pertenesçer les puede por susçesion de su madre, finada, e por futura suçesion del dicho su padre ni por otra causa, título o razon alguna, e de haser renunçiar a la dicha Charin, su fija del 

dicho Martin, de todo lo que le pertenesçe e puede pertenesçer en los dichos bienes al tienpo que fuere de hedad para ello, e dende adelante, del dia que por el dicho Juan e su voz fueren requeridos ellos e qualquier d’ellos, dentro de diez dias primeros seguientes, e de le haser buenos e sanos los dichos bienes de todas las otras personas, onbres o mugeres, de qualquier estado e condiçion que sean, e de todas las universidades, eclesiasticos o seglares, e de toda otra mala voz, e de tomar la voz e autoria e seguiere el pleito a su costa e mision luego que por el dicho Juan, su fijo, e su voz fueren requeridos ellos o qualquier d’ellos, o a su notiçia en qualquier manera veniere, e que fuesen thenudos al dicho saneamiento, aunque no les fuese notificado el tal pleito o mala voz e no fuesen requeridos que los saneasen e defendiesen, e aunqu’el dicho Juan no siga los tales pleitos ni los defiendan y aunque sea condepnado // por su contumaçia e ynjuria de juez, e aunque no apele de la tal sentençia o sentençias e no prosiguen apelaçion, que todavia e sienpre ayan de quedar e queden e finquen obligados al dicho saneamiento, e sy no lo sanearen e quitaren la mala voz, e los dichos bienes e d’ellos fuere sacado al dicho Juan e no fuere, (se obligaron) de le dar e pagar todo el ynterese e todo el montamiento de lo que baliere con más el doblo e con todas las costas e dapnos e menoscavos que sobre ello se le recresçieren en qualquier manera, e más se obligaron por la forma susodicha de dar o conplir e pagar e mantener a los dichos esposo e esposa todo lo que de suso en esta carta dize e se contiene e está otorgado por el dicho Martin. E el dicho Martin se obligó, por su persona e bienes avidos e por aver, de sacar a paz e a salbo e syn dapno de la dicha fiança e obligaçion a los dichos sus fiadores, por quanto el dicho cargo hera suyo e por él e su ruego e ynterçesion avian otorgado lo susodicho los dichos Juan Estibaliz, su hermano, e Juan de Laspiur e Pedro de Arana de Medio. Los dichos Juan de Yturve e Catelina de Lascuren, su esposa, la dicha esposa con licencia pidida e avida del dicho su marido e esposo, presente, qu’ella gela pidio e él gela dio e otorgó para lo que de yuso sera contenido, açeptaron la dicha donaçion de los dichos bienes por el dicho Martin de Yturbe, su padre, al dicho Juan fecha para con la dicha Catelina, su esposa, so las condiçiones, forma e modo en ella contenidos, los quales dichos cargos e condiçiones susodichos se obligaron por sus personas e bienes avidos e por aver de los guardar e conplir e pagar e mantener, e non yr ni benir contra // ello en tienpo alguno ni por alguna manera. Para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte d’ello asy guardar e conplir e pagar e mantener, todas las dichas partes, donador e sus fiadores e los açeptantes, para mayor firmeza e validaçion de lo susodicho, dieron poder conplido a todas las justiçias ante quien esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento d’ella, renunçiando su propio fuero para que les costringan e apremien por todo rigor de derecho a guardar, conplir e pagar e mantener e aver por firme todo lo susodicho e cada cosa e parte d’ello en todo e por todo, segund e como en ella dize e se contiene, asi por via de entrega e execuçion como por otra via que cunpla, bien asi e tan conplidamente como sy lo susodicho fuese sentençia difinitiba de juez conpetente pronunçiada e por ellos e cada uno d’ellos consentida e pasada en cosa juzgada. Sobre que renunçiaron e partieron de su fabor e aiuda todas e qualesquier leyes, fueros e derechos, usos e costunbres, hordenamientos escriptos o por escrivir, e todos dias feriados en derecho que para contra lo susodicho yr o venir les pueda aiudar e aprobechar, e especialmente renunçiaron la ley que diz que general renunçiaçion que ome faga no vala, e la dicha Catelina especialmente renunçió las leyes de los enperadores que ablan en fabor de las mugeres, e el dicho Martin, donador, juró a Dios e Santa Maria e a esta señal de la cruz tal como esta (signo de cruz) que con su mano derecha tocó en manos de nos, los dichos escrivanos, e a las palabras de los Santos // Evangelios, doquier que más larga e conplidamente estan escriptos, que guardará e conplira todo lo susodicho e cada cosa e parte d’ello, \e no yrá ni verna contra ello/ en tienpo alguno por alguna manera, so pena de ser perjuro e ynfame e de caher en caso de menos valer, etc. Testigos que fueron presentes: Martin Peres de Galarça e Juan Peres Yraçabal e Pero Sanches de Galardi e Martin Abad de Albisubaso e Juan Veltran de Galarça e Martin de Vidaurre,sastre, vezinos de la dicha villa, e otros. E el dicho Juan Estibaliz firmó su nonbre en el registro d’esta carta e porque todas las otras partes otorgantes susodichos dixieron que no sabian firmar, rogaron a los dichos Martin Perez de Galarça e Martin Abad de Alvisubaso e Pero Sanches de Galardi que firmasen e por ellos en el dicho registro, los quales firmaron asymismo. Ba escripto entre renglones do diz “su voz”, e do diz “e no yrá ni verna contra ello”, bala; e lo testado do dezia “que”, e do dezia “e”, e do dezia “e”, no bala. E yo, el dicho Juan Lopes de Gallaystegui, escribano de Sus Altezas susodicho e su notario público en la su Corte e en todos los sus reynos e escrivano público de la anteyglesia de Uçarraga, presente fuy \al otorgamiento d’esta escriptura/ en uno con el dicho Martin Martines de Jauregui, escribano de Sus Altezas, e los dichos testigos e de otorgamiento de los dichos Martin de Yturbe e sus fiadores e del dicho Juan de Yturbe e su esposa, e a pedimiento del dicho Juan de Yturbe, fiz escribir esta carrta en estas çinco fojas de papel e fiz aqui este mio syg- (signo)– no a tal en testimonio de verdad. Juan Lopes (rúbrica).Iturriak:

1. Bergarako Udal Artxibo Historikoa
  • A) AMBer, Familia Yturbe-Eulate, núm. 1. 
  • (B) AMBer, Familia Yturbe-Eulate, núm. 1. Copia coetánea, incompleta. 
  • (C) AMBer, Familia Yturbe-Eulate, núm. 1. Copia simple de la segunda mitad del siglo XVI. 
  • (D) AMBer, Familia Yturbe-Eulate, núm. 1. Copia simple del siglo XVII
2. Bibliografia: