2015/08/29

ANTZUOLAKO `ARCA DE LA MISERICORDIA´ edo ERRUKIN-KUTXA (1524. urtea)


 
ANTIGUAKO ERMITA XX. MENDE HASIERAN.BERTAN KOKATU ZEN "ARCA DE LA MISERICORDIA" EDO ERRUKIN-KUTXA, NAHIZ ETA UZARRAGAN ERE BESTE BAT EGON.

Hasteko sarreratxo bat adierazteko zer ziren "Miserikordia edo Errukin-Kuxak". Hauek nekazari behartsuen zerbitzu eta laguntzarako sortutako ongintzazko erakundeak ziren. Normalean elizkoi batek sortuta, Espainia osoan zabaldu ziren. Hauen bitartez garia  ematen zen maileguan baliabide gutxi zeukaten nekazarientzat. Hauentzat  derrigorrezkoak bihurtzen ziren, kontuan badugu urte bateko uzta txarrak kale gorrian lagatzeko arriskuan jartzen zituela makina bat nekazari.

Fisikoki zer zen kutxa hau irudikatzeko, Sarasketa baserrikoa hartu dugu eredu bezala:

SARASKETA BASERRIKO KUTXA/TROJA

Oso goiztiar sortu ziren kutxa hauek, eta 1547tik aurrera, Kalahorra eta La Galtzadako zen Juan Bernal Diaz de Luco-k (1544-1556) arautu zuen bere erabilera.

Kutxa hauen zaindariak edo patronoak herriko abadea eta alkatea ziren, eta eurek egiten zuten, premien arabera, herriko behartsuen zerrenda, hau da, bakoitzak zenbat anega jasoko ote zituen kutxatik. 

Normalean irailaren 29an (San Migel egunean), eta ondoren maiatzean, banatzen ziren gari anega hauek. Alegia, ereinketa garaia (azaroa) hasten zenerako banatuTa zeuden.

Hala ere, praktikan, kutxa hau gestionatzeko maiordomoak aukeratzen ziren urtero, eta hauek arduratzen ziren gari anegak jasotakoek garaiz itzuli zitzaten .

Luze iraungo zuen "Errukizko Kutxa" erakunde honek, ia-ia XIX. menderaino, nahiz eta Antzuolako kasuan baina, azken datuak 1778koak izan.


Antzuolako 
Errukin-kutxaren arautegia

Orain adieraziko dugun testuan irakurri ahal izango dira dagoeneko desagertuta dauden neurriak, izan ere  1849ko uztailaren 17an sartu zen sistema metriko hamartarra Espainian. Adibidez, gari anega batek gure lurraldean 45 kilo zituela; ez, berriz, artoarenak, 42 kilo zituelako; eta gari iminak, berriz, 11,25 kilo (anegak lau imina ditu).

Elizako liburuen arabera, XVI. mendearen hasieran Martin de Yñurrigarro abadeak sortutakoa da kutxa hau.

Uzarragan sortu zen "Arca de Misericordia".

Horixe aitortzen digute Beltran Lopez de Ozaetak, herriko notarioak, eta lekuko bezala une hartan egon zen Juan de Altubek; alegia, 1524ko ekainaren 29an egindako testamentuagatik, zera erabaki zuela aipatutako Martin de Iñurrigarrok: “Arca de Misericordia” errukin-kutxa edo troja izenekoa sortzea, Lizargaraten omen zeuzkan lur sailetatik-edo lortutako irabaziekin: "La clausula del testamento de la instituçion de la dicha Arca de Misericordia que el dicho Martin abbad de Yñurrigarro mando en su testamento… y es como se sigue: Digo que quiero y mando por servicio de Dios desta Parrochia y Universidad de San Juan de Uçarraga çien ducados de oro pagados de los montes de Liçargarate donde yo tengo comprados del conçejo de esta villa …".

Beraz, lortutako diruarekin (urrezko 100 dukat) erosi zedila garia eta bera gordetzeko kutxa bat, bi sarrailekin, eta parrokian (Uzarragan) jar zedila agindu zuen: "…de los dichos çien ducados se compren en buen trigo para las personas que la dicha anteiglesia para ello amputare, que se haga una arca y en ella se pongan las fanegas de trigo que montaren los dichos çien ducados de oro en la dicha parroquia. Y en la tal arca se pongan con dos llaves..."

Hasierako egitasmoan, beraz, Uzarragako parrokian jarri zen errukin-kutxa edo troja,nahiz eta Antiguako ermitan ondoren kokatu. Aldi berean etorri zen bere erabileraren inguruko arautegia:

Lehenean, emandako gari anegak kopuru berean noiztik nora banatu eta itzuli beharko ziren  arautu zen. Eta ez itzulita,ordain zezatela: "Y que la dicha parroquia y las personas que para ello diputaren en cada un año perpetuamente desde el día de Carnestolendas adelante, y no en tanto sobre buenas prendas ofiadas, y dono a los vecinos de la dicha parroquia y no a otros den prestado asta quatro fanegas de trigo y den de a razón morada la calidad de la persona asta quanto montare el trigo que estuviere en la tal arca asta el dia de Santa Maria de septiembre de en cada un año. Y los que resçivieren el dicho trigo … restituyan y vuelvan otro tal y tan buen trigo como resçivieren a vista y examen de la dicha Parrochia y personas para ello diputadas … e si no lo restituyeren e pagaren, la dicha Parrochia e su voz cobren cobre y recaude por todo rigor …".

Bigarrenean, Kutxa honi ere nola izendatu aipatzen da, baita noiz banatu garia ere, ze baldintzatan eta nortzuek kudeatuko zuten: "Y esta arca tenga nombre Arca de la Misericordia, y en cada un año como dicho es desde el dicho dia de Carnestolendas en adelante se de deprestito todo el trigo a los dichos parroquianos y personas particularen que dello tengan necesidad y se recauden y vuelvan en cada un año al plaço como dicho es. Y estos çien ducados ni el trigo proçedido della en tiempo alguno no podrá ser gastado ni convertido en otro o en otros usos y en obras pias por muy mas previlegiadas que ellas sean … La dicha Universidad el segundo dia de Navidad en cada un año nombre y dipute de los vecinos de entre si dos personas ydoneas y suficientes y estos sobre juramento … resçivan la quenta del trigo del año pasado …"
Beraz, bertan, urrezko 100 dukat balioa izango zuen gari anegak gordeko ziren urtero, eta bertatik pertsona bakoitzak lau gari anega gehien jasotzeko baimenarekin. 

Aldi berean, Kalahorrako Gotzaindegiak herri askotan ari zirela sortzen era honetako kutxak ikusirik,  fundazio hauek arautzea erabaki zuen 1554an:"Don Juan Bernal de Luco, Obispo de Calahorra y la Calzada … que en este nuestro Obispado. Algunas personas de las que hemos dicho celosas del servicio de Nuestro Señor dejaron en sus pueblos y fundaron ciertas arcas de trigo que llaman de misericordia con que las personas necesitadas en los años trabajosos se pudiesen remediar dejando unas cien fanegas de trigo; otro doscientas otro más o menos según la calidad de sus personas e haciendas, y porque a cerca de la guarda y distribución de ellas se han perdido y cada día se pierden, y queriendo proveer de remedio para que las tales obras no se pierdan … mandamos que de aquí en adelante en los pueblos a donde las dichas arcas están fundadas o por tiempo se fundaren para su perpetuación y conservación se guarden en cuanto fuere posible la orden y forma siguiente (30 kapitulutan labur biltzen da arautegi hau)". 

Goian adierazki dugun bezala, bada, ez zen Antiguako errukin-kutxa bakarra herrian,  1596ko Gipuzkoako korregidorearen eskutitza batek dioskun bezala: “Que en la universidad de Anzuola tiene dos arcas depósito: la una en la iglesia de Ntra. Sra. De la Antigua de la dicha Universidad, donde hay 214 anegas de trigo y la otra en la iglesia parroquial del Señor San Juan de Uzarraga, donde hay 61 anegas de trigo”. 

Nola kudeatzen zen bertako garia?
Hasteko bi maiordomo aukeratzen ziren urtero, eta, berak jasotako kopuruekin batera herritarren izen abizenak ere adierazten zituen liburuan. Are gehiago, mailegu gisa gariak eskatzen zuenak fiadore bat ere izendatu behar zuen, berak jasotako garia bueltatuko ez balu, fiadoreak bueltatzeko. Hala gertatu zen, adibide bat jartzearren 1694ko azaroaren 28an: "Dijeron que se hizo la repartición el día 29 de abril del año pasado de 1692, por testimonio del escribano. Domingo de Olaechea, residente que fue recibió una fanega de trigo, dando por su fiador a Domingo de Arana …  para volverle y restituir por el mes de agosto del año 1693… pero se ausentó de esta villa … por lo que se hizo recurso a su fiador de la sobre dicha fanega de trigo (1/0790. Oñatiko Protokolo Artxibo Historikoa)".

Kutxaren arautegia

Banaketa ere ez zen nola nahi egiten, baizik eta sistematizatuta zegoen prozesu bat izaten zen, eta normalean udaberri garaian, ordurako maileguan lagatako gariak bueltatuta egoteaz gain, jendearen beharrak zeintzuk izango ziren aurreikusita zeudelako. 1635eko martxoaren 29an, adibidez: "Melchor abbad de Yñurrigarro (cura de las parroquias); Juan Beltran de Ozaeta, secretario del Rey nuestro señor y alcalde ordinario; Juan de Ascargorta, mayordomo de 1634; Juan de Benitua y Martin de Villar mayordomos para 1635. Dijeron que como uso y costumbre que había en la dicha villa se juntaron en la dicha ermita para repartir el trigo de la dicha arca entre los vecinos de la dicha villa habiendo precedido la publicación y proclama ordinaria por las iglesias de la dicha villa, y repartieron el dicho trigo … Se hallaron 220 fanegas en limpio … y se obligaron con sus personas y bienes a administrar las dichas 220 fanegas… Juan de Ascargorta entrego media fanega que ha hecho la cual queda por mejoría... juntamente con la cuarta vieja que había antes …"


Maiordomoen zereginak kezka bat baino gehiago sortzen zuen, eta horregatik une batean egindakoaren truke “sari” bat ere eskatzen zuen. Dena dela, denak ez ziren iritzi berekoak. Adibidez, 1778ko azaroaren 11n egindako hau: "Manuel de Aguirre y Ignacio de Lete, arqueros nombrados por los Sres. Capitulares de esta Villa según costumbre para el manejo de los trigos de la Arca de la Misericordia, por espacio de un año que empezó a correr el día ocho del corriente mes. Y abriéndose  publicado su repartición para las tres horas de la tarde del siguiente día nueve, y juntándose para el efecto su merced y dichos arqueros con asistencia del Sr. Cura… en dicha de la Antigua, según costumbre, se excusaron dichos Aguirre y Lete a aceptar y cumplir empleos de arqueros, diciendo que en caso de no contribuírseles con lo sobrante, en caso que sobrase de los trigos de dicha arca hecha la repartición, no aceptarían dichos empleos… Y por este motivo habiéndose juntado el ayuntamiento… que dichos Aguirre y Lete aceptasen y cumpliesen y jurasen dichos empleos según costumbre, tomando en caso necesario… y se contenten en lo sucesivo por su trabajo de arqueros sólo con los que les señalase dichos Sr. Alcalde y Sr. Cura, en caso de sobrar dicho trigo". 

Maiordomoek urtero adierazi behar zuten zein zen trojaren egoera, eta herriko apaiz, alkate eta udal ordezkari baten aurrean deskargua egin behar zuten, jasotako kopurua bera uzten zutela berriro kutxan ziurtatze aldera. Guzti horren akta ere jaso behar izaten zen. Hala ere, 1686an, banaketa eta horren adierazpenak eskribau baten aurrean egin zezatela erabaki zen: “Entrega de Juan Bautista de Amenabar del libro y padrón del arca de la misericordia a Miguel García de Azcárate. Y éste presentó un libro y un memorial de la repartición del trigo… Y dicho memorial de 4 hojas… Y se ordena que de aquí adelante los repartimientos se hagan delante de los escribanos públicos y se queden auténticos y fehacientes”. 

Esan beharrik ere ez dago anega haiek oso garrantzitsuak zirela garai hartako herritarrentzat, kontuan badugu oso ezegonkor zirela eta premia handikoak gizaldi haiek. Adibide bat jartzearren, udal akordioen liburuetan azaltzen den 1662ko martxoaren egoera: "Sr. Cura D. Gabriel de Jaúregui propuso… que como bien le consta el trigo depósito y arcas de misericordia que se hallan en dicha villa tienen manifiesto peligro de corromperse por haberse “entrujado” el grano mojado y muy húmedo por el temporal continuo de aguas que ha corrido por este verano y agosto, y así se les pedía tomasen forma y diesen providencia de nombrar mayordomos y distribuir entre los vecinos el dicho trigo… No se minorase con perdida que se podía esperar en la dilación del espendio del trigo, y sin dilación… hiciesen nombración de mayordomos.

Ezkerretik hasita, iminakoa, anega erdikoa (bi) eta imilauna edo imilaena (artoa dauka).

Kuxak ere ezin betirako izaten eta konpondu behar izaten ziren, horretarako ordainketarako kutxan zegoen garia erabiliz. Adibidez, 1636ko ekainean: “Juan de Venitua y Martin de Villar … gastaron en tabla, fierros y ocupación … en adrezar las dichas arcas la fanega y media que falta”.

Bi kutxa bazeuden, sarrailak ere beharko zituzten garia ondo gordetzeko. Aldi berean, baina, gari banaketa zuzenak egiteko, baita neurri egokiak ere (1660ean): "… se dieron por entregados de ocho llaves de dichas arcas, y medidas de media fanega y quarta y un rasero y de una escalera".

1687ko maiatzean,antzerako beharrak: "… y también de las dos arcas que tiene la dicha obra pia con sus cerrajas y siete llaves nuevas que las han hecho hacer y una medida de media fanega y su rasero".

Hala ere, badirudi garao onak ere egon zirela (1663): "… hallo que en el arca hay 226 fanegas de trigo de principal las quales están repartidas por el sindico general de la villa entre las personas mas ricas y mas abonadas della porque no hay pobres que se valgan dellas… y se pido permiso para que se convirtieran en dinero con el que se ayudara a la fabrica empezada de la iglesia de Ntra. Sra. De la Piedad". 

Baina baita txarrak ere. 1717ko maiatzekoa da: "… dijeron que había 8 o 9 años que se repartió el trigo entre los vacinos y que por la estirilidad y calamidad de los tiempos no se ha recogido… el alcalde y el cura han intentado en recoger… pero hay muchas personas necesitadas… y han determinado que se reparta…".

80 ANEGA GARI BILTZEKO GAI DA SARASKETAKO TROJA EDERRA 

Beste batzuetan bertako gariak ermita bera edo herriko parrokiaren obrak ordaintzeko ere erabili ziren. Bi datu horiek frogatzeko:

1.      1663ko martxoaren 31n, “Bernardo Aranaz Maldonado… visitador…hallo que en el arca hay 226 fanegas de trigo de principal las quales están repartidas por el sindico general de la villa entre las personas mas ricas y mas abonadas della porque no hay pobres que se valgan dellas… y se pido permiso para que se convirtieran en dinero con el que se ayudara a la fabrica empezada de la iglesia de Ntra. Sra. De la Piedad”.

2.      1751eko azaroaren 10ean, “Juan Bautista de Ariztizabal, escribano de la Villa de Vergara, y notario apostólico, leyó e hizo saber por un despacho expedido por el Sr. Provisor y Vicario General de este Obispado de Calahorra y la Calzada en razón de la venta de 50 fanegas de trigo… a fin de hazer una sacristía y una casa para la serora de la ermita de Ntra. Sra, de la Antigua… Y preguntando uno a uno a todos ellos… dijeron que se vendiese”.

3. 1720ko ekainean, " se han aplicado a la ermita de San Bartolomé 42 cuartas… El mayordomo de la ermita de San Bartolomé dijo  recibió 56 fanegas que las ha metido en el troje nuevo por su cuenta; así 38 fanegas que ha entregado a los maestros de cantería y carpintería que han de fabricar dicha ermita que son 93 fanegas".

SARASKETA BASERRIKO KUTXA ETA GALBAHEA

Aurreko lerroetan hautematen den bezala, lehengai eta jangai preziatua zen garia, baina nahi baino sarriago asko espekulatzen zen berarekin, batez ere inguruan gari gutxi batzen zenean. Antzerako zerbait gertatu zen 1662ko martxoan: "Juan Bautista de Amenabar, mayordomo de la arca, tiene recogidas y `en arcadas´ 226 fanegas de trigo… y que al presente vale y hace la fanega en el mercado de Vergara más de 27 reales y no acude por la mar, con que hay al presente mayor necesidad de trigo porque por la causa referida lo llevan a San Sebastián y otras partes de su comarca, y conviene que se reparta entre los vecinos de esta villa… Se acordó se llame al Sr. Cura a este ayuntamiento y con su intervención… y se tome la resolución conveniente… y para ello fue nombrado el Sr. Francisco de Ugarte… Y juntándose se acordó que los mayordomos de dicha arca tienen muchos daños e inconvenientes con la administración del dicho trigo (por lo que) Francisco Ugarte, Juan de Zavala-Irala e Juan Pérez de Zavala repartan entre los vecinos las 226 fanegas de trigo, a cada vecino y morador las que fuese buena y bien pareciere. Y los tales sean obligados de llevar dicho trigo, y por cada fanega de ellos pagar el día de San Miguel y primero que viene, 23 reales sin más plazo".


Troja/kutxa baten barne aldea. Sarasketa baserria.

Beste batzetan, berriz, erne ibili behar izaten zen bildutako garia gal ez zedin, batzuetan eguraldi hezetsuak gertatzen zirelako. Hau gertatu zen 1692ko urtean: "Sr. Cura D. Gabriel de Jaúregui propuso… que como bien le consta el trigo depósito y arcas de misericordia que se hallan en dicha villa tienen manifiesto peligro de corromperse por haberse `entrujado´ el grano mojado y muy húmedo por el temporal continuo de aguas que ha corrido por este verano y agosto, y así se les pedía tomasen forma y diesen providencia de nombrar mayordomos y distribuir entre los vecinos el dicho trigo… No se minorase con perdida que se podía esperar en la dilación del espendio del trigo, y sin dilación… hiciesen nombración de mayordomos".

Baina zenbat anega egoten zen eta zenbatek aprobetxatzen zuen bertan zegoen garia?

Azpiko taulan ikusten den bezala, 1596an 214 anega baldin bazeuden, progresio bat eman zen 1697ra arte, ordurako kutxak 256 anega zeuzkalako. Ondoren etorri zen inflexio puntua eta jatsierako joera:
 

URTE
ANEGA
1596
214
1635
220
1640
224
1689
232
1691
240
1693
242
1697
256
1699
245
1714
200

Eskaeren kopurua ere aldakorra zen (ikusi taula), baina harritzen gaituen datua da herriko familia gehienek eskatzen zutela kutxatik garia. Beraz, horrek garamatza pentsatzera garai hartako bizitza oso ezegonkorra zela:URTE
FAMILIA
1692
131
1694
149
1696
174
1700
159
1705
130
1711
139
1720
82
1729
32
1730
94
1731
91


Esan bezala, fundazio honen azken berri dokumentala 1778koa da. Ez dakigu zenbat gehiago luzatu zen. Hala ere, goian aipatu ez diren beste datu gehiago daude azpian ikusi ahal izango diren tauletan.
Eranskinak (Hainbat datu interesgarri kontsultatzeko)
DATA
KARGUAK, MAIORDOMOAK
XEHETASUNAK
1596
Diego Fernandez de Arteaga, Corregidor en esta Provincia de Guipuzcoa…hago saber a los curas mayordomos de las arcas de Uzarraga y Santa Maria de la Antigua…(Oñatiko Artxiboa)
 Digo que hay dos arcas deposito la una en la iglesia de Ntra. Sra. De la Antigua de 214 anegas y otra en la iglesia de San Juan de Uzarraga de 61 fanegas… y en cada un año se repartieron entre los vecinos… a volver a las dichas arcas para el día de Ntra. Sra. De setiembre de cada un año … por los rescios años que ha hecho en los tres años pasados no se han cogido los dichos trigos… y ahora estando los dichos trigos en las dichas cajas de los dichos depósitos.. queriendo derramar y dar entre los vecinos… de la dicha arca de la Antigua… el alcalde de Vergara so color de decir que algunos vecinos de la dicha Universidad se quieren aprovechar de los dichos trigos para sus usos… no se aprovechen… los mayordomos no derramasen ni diesen los dichos trigos a los vecinos
3/06/1596
Sebastian Martinez de Yñurrigarro, cura, y mayordomo perpetuo de las arcas de misericordia.. e Juan de Madariaga y Juan Martinez de Lausagarreta, mayordomos de la ermita de Ntra. Sra. De la Antigua… y Miguel de Aramburu y Antonio de Ugarte, regidores… (Oñatiko Artxiboa)
Obedecían al corregidor contra los que debían … y cobrado en breve entregarían a los mayordomos venideros.
4/06/1596
Joan de Yraeta y Joan de de Jauregui, mayordomos del arca de misericordia que está en la iglesia de San Juan de Uzarraga
29/03/1635
Melchor abbad de Yñurrigarro (cura de las parroquias); Juan Beltran de Ozaeta, secretario del Rey nuestro señor y alcalde ordinario; Juan de Ascargorta, mayordomo de 1634; Juan de Venitua y Martin de Villar para 1635.
Dijeron que como uso y costumbre que había en la dicha villa se juntaron en la dicha ermita para repartir el trigo de la dicha arca entre los vecinos de la dicha villa habiendo precedido la publicación y proclama ordinaria por las iglesias de la dicha villa, y repartieron el dicho trigo … Se hallaron 220 fanegas en limpio … y se obligaron con sus personas y bienes a administrar las dichas 220 fanegas… Juan de Ascargorta entrego media fanega que ha hecho la qual queda por mejoría … juntamente con la quarta vieja que había antes …
09/06/1636
Melchor abbad de Yñurrigarro (cura de las parroquias); Joseph Lascurain y Zumeta, alcalde y juez ordinario della; Pedro de Elussa, regidor;  Juan de Venitua y Martin de Villar mayordomos de 1635. Joseph de Madariaga y Miguel Perez de Lizarriturri Bereterio, mayordomos para 1636…
… Se hallaron en limpio 218 fanegas y media…

Juan de Venitua y Martin de Villar … gastaron en tabla, fierros y ocupación … en adrezar las dichas arcas la fanega y media que falta

03/07/1636
Visitador licenciado Donato Hernandez de Soto

17/06/1637
Melchoa abbad de Yñurrigarro, cura, Miguel Peres de Arrelus, alcalde y juez ordinario, Pedro de Yñurrigarro, regidor, Joseph de Madariaga y Miguel Perez de Lizarriturri Bereterio, mayordomos del año anterior, y San Juan Martines de Lausagarreta y Juan de Yrala, del treinta siete,
… habían asistido a la repartición de las 218 fanegas y media … y que se les entregaron en limpio 221 fanegas y tres quartas … asi bien de una medida de media fanega nueva y quarta que son de la arca de deposito que esta en la dicha ermita …
15/07/1638
Melchor abbad de Yñurrigarro, cura… Miguel Martinez de Ugarte, alcalde y juez ordinario, y Miguel de Aguirre, sindico, San Juan Martines de Lausagarreta y Juan de Yrala del 37, y
… repartición de las 221 fanegas y tres quartos de trigo … y hallaron la misma cantidad que se ha repartido
29/12/1639
Decimos nos Andres Gonzalez de Galardi y Domingo de Unanue, mayordomos que somos, que el dia 5 de julio … habiéndose presentado el cura Melchor abbad de Yñurrigarro, y Francisco de Yñarra, alcalde y juez ordinario, y Juan Bautista Amenabar, regidor, y Domingo de Yñurrigarro y Pedro de Eguren, del 1638,
… repartieron 224 fanegas y media de trigo de las 222 y quarta que sus antecesores les entregaron …
15/07/1640
Antonio Hernandez de Soto, visitador…
… tiene el arca 224 fanegas …
26/06/1640
… Baltasar de Lizarriturri Hercilla y Francisco de Muxica, mayordomos que somos, habiéndose presentado el cura Melchor abbad de Yñurrigarro y Gaspar Saenz de Osirondo, teniente de alcalde ordinario, y Bartolome de Gaztanaeta, regidor, y Andres Gonzalez de Galardi y Domingo de Unanue, del 39…
…se repartieron 224 fanegas y media de trigo que sus antecesores les entregaron … nos damos por contentos…
declaramos que las medidas quedan en mi poder para entregar los años sucesores…
28/06/1642
Bautista de Amenabar y Sebastian de Yñurrigarro Amezti, maiordomos, Melchor abbad de Yñurrigarro,cura, Gaspar Saenz de Oxirondo, alcalde y juez, Andres Gonzalez de Galardi, regidor, Baltasar de Lizarriturri Hercilla y Francisco de Muxica, maiordomos que habían sido los años 40 y 41…
… que les entregaron 224 fanegas y media de trigo…
11/10/1642
Laurencio Ladron de Cegama … visitador

9/05/1643
Juan Perez de Arana Lamariano y Joan de Bereterio, maiordomos, Melchor abbad de Yñurrigarro,cura, y Joan de Garicaza, teniente de alcalde ordinario, y Francisco de Madariaga, regidor, y Bautista de Amenabar y Sebastian de Yñurrigarro Amezti, maiordomos que han sido…
… 224 fanegas y media que sus antecesores les entregaron … declaramos que las llaves y medidas de el dicho trigo quedan en mi poder.
9/09/1644
Martin de Jauregibarria, visitador…
Visito este libro della, memoria… que es de 224 fanegas y media …Juan perez de Benitua y Juan Perez de Arana.. no han recibido por la esterilidad del año, mandamos… que recojan y repartan por mayo del año 45 pena de cada quatro ducados…
Que si las arcas necesitaran algún reparo se reparen a costa de la memoria…
6/06/1645
Juan de Eguzquiza y Juan de Zumeta Galarza, maiordomos, Melchor abbad de Yñurrigarro, cura, Andres Gonzalez de Galardi, alcalde, Juan Bautista de Amenabar, regidor, y Juan Perez de Arana Lamariano, y Joan de Bereterio, maiordomos del 44, …
Se repartieron 224 fanegas y media … damos las llaves, medias y trigos y quedan en nuestro poder…
02/07/1646
Mateo de Villar y Esteban de Jauregui, maiordomos,
… entregaron 224 fanegas de trigo que se han repartido… y que se repartio por el mes de junio, hallándose presentes Melchor abbad de Yñurrigarro, cura, Jose de Madariaga, alcalde, Bartolome de Gaztanaeta, regidor
27/06/1647
Francisco Pinero Osorio, visitador…
… que tiene de capital 224 fanegas y media, parece que aunque se dan por entregados los mayordomos que lo administraban no se entroja ni repone dicho trigo ni se cumple con lo que dispone la carta acordada del Sr. Juan Bernal de Luco … manda que el cura, alcalde patronos della hagan que con efecto se recoja y entroje dicho trigo desde aquí hasta el dia de nuestra señora de septiembre de este presente año pena de excomunión mayor y se ponga por fe como se ha entrojado y della se reparta a los vecinos…pena de cada quatro ducados…
06/07/1647
Joan de Gavirondo e Iriarte y Domingo de Madariaga, maiordomos,… que nos damos por entregados 225 fanegas y media de trigo…que oy dicho dia se repartieron entre los vecinos… hallándose presentes Melchor abbad de Yñurrigarro,cura, Tomas de Villar, alcalde, , Miguel Rodriguez de Arreluz, regidor, y Mateo de Villar y Estevan de Jauregui, maiordomos que han sido …

09/07/1648
Hallandose presentes Melchor abbad de Yñurrigarro, cura, Juan de Elussa, alcalde, Andres de Madariaga, regidor, e Miguel de Madariaga y Miguel de Lecuona, maiordomos, se dieron por entregados 225 fanegas y media… Joan de Gavirondo e Iriarte y Domingo de Madariaga, maiordomos, 47

18/06/1649
Joan de Vizcalaza y Estevan de Jauregui … 225 fanegas y media … Miguel de Madariaga y Miguel de Lecuona, maiordomos, 48… estando presentes Melchor abbad de Yñurrigarro, cura, el capitán Juan de Barrena, alcalde, ..-

15/05/1652
Juan de Otamendi y Joan Perez de Gorriz, maiordomos, … 225 fanegas y media… por los maiordomos que fueron del 49 … hallándose presentes Juan de Jauregi, alcalde, y Melchor abbad de Yñurrigarro, cura.

07/05/1654
Juan Bautista de Amenabar y Juan de Leturia, maiordomos, recibieron de Juan de Otamendi y Joan Perez de Gorriz, 225 fanegas y media …estando presentes Juan de Elorriaga, presbítero… por muerte de Melchor abbad de Iñurrigarro, Juan Perez de Zavala, alcalde, …

28/05/1655
 Miguel de Elorriaga y Francisco de Igarteburu, maiordomos, estando presentes Juan de Elorriaga, presbítero, Pedro de Garicaza, alcalde…

04/07/1655
… en Bergara… el visitador Joan Joanez de Echalaz …

01/07/1657
Andres Perez de Aranguren, alcalde, y Juan de Elorriaga, presbítero, Domingo de Iturmendi, maiordomo, que fue aquel año, a Juan de Ayzaga y Ygnacio de Olasagasti, maiordomos presentes…
… también entrego ocho llaves de las arcas donde el dicho trigo se deposita y una medida de coarta y una escalera … se obligaron de cobrar los deudores y meterlas en las dichas arcas para repartirlas…
25/06/1658
Pedro de Irala y Juan de Eguren, dijeron que Juan de Ayzaga y Ygnacio de Olasagasti, maiordomos anteriores… Francisco de Iñarra, cura, y Pedro de Garicaza, alcalde…

04/11/1658
… Juan Jose Vendigar Arellano, visitador …

08/05/1660
… con la asistencia del alcalde Juan de Elussa y Francisco de Iñarra, cura, Pedro de Arregui y Lorenzo de Ugalde… entregaron a Juan de Lascurain y Juan de Gavilondo, maiordomos presentes, … que en todo son 226 fanegas repartidas

02/06/1660
(Hanka sartzea dirudi!!!)
Pedro de Arregui y Lorenzo de Ugalde, maiordomos que han sido … dieron a Pedro de Arregui y Lorenzo de Ugalde, maiordomos presentes, …
225 fanegas y media … Alcalde, Juan de Elusa.
… se dieron por entregados de ocho llaves de dichas arcas, y medidas de media fanega y quarta y un rasero y de una escalera…
01/05/1661
… Joan de Lascurain, en Acunibay, y Juan de Gavirondo, en Urunsarri, maiordomos que han sido de las 226 fanegas … Andres Perez de Aranguren e Francisco de Iñarra, cura…

07/10/1661
Francisco Bernardo de Hentiberos…obispo de Calahorra y la Calzada … hallo que tiene 226 fanegas…que están repartidas…
Mando que se cobren y se recojan en todo este mes de octubre por los maiordomos … y que los repartimientos se escriban en este libro como estaba mandado … pena de dos fanegas de trigo aplicadas para el aumento de la obra propia…
10/12/1662
Juan Bautista de Amenabar… dio y entrego a Miguel Garcia de Azcarate, sindico procurador del concejo de la dicha Villa el patrón y repartimiento de las 226 fanegas del trigo del arca

31/03/1663
Bernardo Aranaz Maldonado… visitador…
… hallo que en el arca hay 226 fanegas de trigo de principal las quales están repartidas por el sindico general de la villa entre las personas mas ricas y mas abonadas della porque no hay pobres que se valgan dellas… y se pido permiso para que se convirtieran en dinero con el que se ayudara a la fabrica empezada de la iglesia de Ntra. Sra. De la Piedad…
12/05/1687
Andres de Eguren y Juan Bautista de Lascurayn, en Acunibay, maiordomos presentes del arca… dijeron que con asistencia del cura Gabriel de Jauregui, y Francisco Perez de Arizti, alcalde, … habían entregado 226 fanegas y una quarta de trigo Jospeh de Amenabar y Ignazio de Lascurain, en Acunabay, sus antecesores…
… y también de las dos arcas que tiene la dicha obra pia con sus cerrajas y siete llaves nuevas que las han hecho hacer y una medida de media fanega y su rasero…
02/06/1688
El cura Gabriel de Jauregui y Bartolome de Amilleta, alcalde, se repartio el trigo que se halla en dicha ermita por Pedro de Irizar y Andres de Ugalde, ….
a cuio cargo se halla el recoger que son 227 fanegas y quarta de trigo y ha tenido en dicha repartición el aumento … de una fanega que se incluye en dicha repartición …
11/05/1689
El cura Gabriel de Jauregui y el alcalde Juan Bautista de Benitua Iturbe, alcalde, se repartio por Miguel Garcia de Azcarate, en Eztala, y Bartolome de Azcarate,
que son 232 fanegas y quarta de trigo … aumento de tres fanegas que se yncluyen…
11/05/1690
El cura Gabriel de Jauregui Juan de Ugalde, en Ercilla, y Antonio de Zumaeta, maiordomos …
234 fanegas y quarta … aumento de dos fanegas …
26/04/1691
El cura Gabriel de Jauregui y Juan Perez de Zavala, alcalde, Tomas de Antia y Manuel de Argarate, maiordomos,
… 240 fanegas y media … aumento de seis fanegas y quarta…
29/04/1692
El cura Gabriel de Jauregui, Juan de Elussa, alcalde, Andres de Muxica y Joseph de Yrazabal…
240 fanegas y media de trigo, y no hubo aumento…
09/05/1692
En la villa de Vergara … Pedro de Lepe, Obispo, visito este libro, y hallo un caudal de 240 fanegas y media de trigo
… y parecen que están repartidas desde el mes de abril del próximo pasado entre los vecinos… mando que en todo mes de agosto se restituyan … y para que a todos conste lo en este auto contenido lo lea y publique el primer domingo al tiempo del ofertorio y de haberlo hecho ponga fe… Mando se compre un libro y en el se escriban los repartimientos…
15/06/1692
El cura Gabriel de Jauregui … publique a la hora acostumbradas del ofertorio de la misa conventual este auto de visitas… por a entender al pueblo su contenido en el , y idioma vulgar y lo firme…

29/10/1692
En la ermita de Ntra. Sra. De la Antigua, Grabriel de Jauregi, cura, y Andres González de Galardi, alcalde… Andres de Mujica y Jose de Irazabal, maiordomos que han sido… Andres de Elorriaga y Felipe de Barrena, nuevos maiordomos… se repartió el trigo de misericordia de 240 fanegas y media
… Guztira 131 familiek jaso zuten
13/09/1693
Ambrosio Baroja, visitador…
… 242 fanegas y una cuarta de trigo que se hallan repartidas entre los vecinos…
28/04/1694
Andres de Elorriaga y Felipe de Barrena, mayordomos,…
Dijeron que ze hizo la repartición el día 29 de abril del año pasado de 1692, por testimonio del escribano, Domingo de Olaechea, residente que fue recibió una fanega de trigo, dando por su fiador a Domingo de Arana.. para volverle y restituir por el mes de agosto del año 93… per su ausentó de esta villa… por lo que se hizo recurso a su fiador de la sobre dicha fanega de trigo

1/0790 (Oñatiko Artxiboa)
28/04/1694
Idem …
Ydem… Miguel de Galarza recibió 4 fanegas de trigo dando por fiador a Juan de Lariz, inquilino de la casa de Oarriaga de esta villa… Miguel se ausentó de esta villa… y aunque se retituyó una fanega de las quatro… las otras tres Juan de Lariz quien tuvo y le causó de gastos más de un escudo fuera de muchos días que perdió desde que fue apremiado hasta la entrega de dichos trigos como… Y confesamos que tenemos las dichas cuatro fanegas de trigo recibidos… por lo que damos carta de entrego y pago… Y para si mismo pida y cobre a sí las tres fanegas de trigo de buena calidad como los dichos gastos y costas e daños a sí del dicho Miguel de Galarza de sus bienes y de con quien por derecho pueda.
1/0790 (Oñatiko Artxiboa)
5/05/1694
Gabriel de Jauregui, cura, , Juan Bautista de Benitua e Iriarte, alcalde, Andres de Elorriaga y Francisco de Barrena, maiordomos anteriores, y Francisco de Laskurain y Matias de Aguirre, nuevos de este año…
… se repartieron 242 fanegas y una cuarta de trigo… 149 familiari. Dena dela salieron tres cuartas más, por lo tanto 243 fanegas… por lo que los nuevos deben recoger y entregar la misma cantidad…
Asimismo se entregaron de las arcas que están destinadas para recoger y encerrar el trigo de Monte de Piedad, sus llaves y una medida e media fanega y su rasero y libros de dicha arca con sus ordenanzas y entregas hasta la presente…
26/05/1695
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan Bautista de Arizti, alcalde, Francisco de Laskurain y Matias de Aguirre, anteriores, y Juan de Villar y Diego de Galarza, nuevos… Dijeron que tenían en arcado y recogido todo el trigo que se repartió…
242 fanegas y cuarta  se repartieron … 157 familiek jaso zuten
15/05/1696
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan Bautista de Arizti, alcalde, y Juan de Villar y Diego de Galarza, anteriores, Miguel de Uribezalgo y Domingo de Iturbe, nuevos
… se repartieron 254 fanegas y media cuarta … 174 familiek…
10/07/1696
Ambrosio Baroja, visitador,
242 fanegas y una cuarta… Asimismo que el arca no tiene capacidad para dicha cantidad dio licencia para que se haga una arca que tenga capacidad para todo su capital…
21/05/1697
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan Bautista de Iñurrigarro, alcalde, Miguel de Uribezalgo y Domingo de Iturbe, anteriores, Jose de Zumaeta y Andres de Ugalde, nuevos..
… 142 familia… 256 fanegas… en que se incluyen dos fanegas de devotos..
A jose de Oxirodndo, maestro carpintero por las medidas nuevas que ha hecho de la media fanega y la cuarta
03/05/1698
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan Bautista de Elussa, alcalde, Jose de Zumaeta y Andres de Ugalde, anteriores, Martin de Eguizabal y Miguel García de Azkarate, nuevos…
… 155 famila… 255 fanegas menos media cuarta…
13/04/1699
Gabriel de Jaúregui, cura, Miguel de Amilleta, alcalde, Martin de Eguizabal y Miguel García de Azkarate, anteriores, y Juan de Jauregui y Juan Bautista de Lascurain, nuevos..
… 138 familia… 245 fanegas… Se han usado 10 fanegas menos media cuarta en hacer “una troje” para aumento de otras… Ambrosio de Leturia maestro carpientero de esta villa 100 reales en material y manufactura.
13/05/1700
Gabriel de Jaúregui, cura, Jose Zavala Yurramendi, alcalde, Juan de Jauregui y Juan Bautista de Lascurain, anteriores, Francisco de Eguiara y Antonio de Orueta, nuevos…
159 familia… 969 cuartas de trigo que hacen 242 fanegas y cuarta … han adrezado las tapas de las arcas con Ambrosio de Leturia… escalera nueva… así de las desaguaderos para sacar el trigo
06/05/1701
Gabriel de Jaúregui, cura, pedro Ygnacio de Iraeta, alcalde, Ignacio de Lascurain y Juan Bautista de Elorriaga, nuevos…
138 familia…243 fanegas…
14/07/1701
Geronimo Perez de Riezu, visitador,
Hay error y se vuelvan… para el día de Ntra. Sra. De Septiembre.
8/05/1702
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan de Elussa, alcalde, Martin de Ezpeleta y Juan de Lascurain, nuevos
131 familia…243 fanegas… dos libros uno vieho y otro nuevo donde están las ordenanzas, testamento del fundador de esta obra pía y diferentes repartimeintos de ella.
08/06/1702
Bernardo Fernandez de Manzanos, visitador…
243 fanegas de trigo.. que están repartidos y las devuelvan para San Miguel de septiembre… y después se publique en San Juan de Uzarraga y Ntra. Sra. De la Piedad.
22/05/1703
Gabriel de Jaúregui, cura, Francisco de Arizti, alcalde, Francisco de Irala y Domingo de Iturbe, nuevos
143 familia… 244 fanegas y media…
13/05/1704
Gabriel de Jaúregui, cura, Juan Bautista de Amuategi, alcalde, Juan Bautista de Lascurain y Domingo de Urreta, nuevos,
131 familia… 246 fanegas y media
13/05/1705
Juan Bautista de Zavala, cura, Juan de Villar, alcalde, Jose de Urrea y Juan de Mendizaval, nuevos,
130 familia…250 fanegas y media…
30/04/1706
Luis Fernando de Isla, visitador,
250 fanegas y media repartidas…
De ellas se han aplicado 50 fanegas de trigo para ayuda de la obra de la Piedad… y resepcto al precio de trigo que es moderado entre 12 a 14 reales la fanega… se reparta pero se hace reserva del derecho de la Piedad para pedir y sacar dichas 50 fanegas cuando más convenga (15/05/1706)
27/05/1706
Andres de Elorriaga y Domigo de Urreta, mayordomos.
135 familia… 254 fanegas y media
07/05/1707
Jose de Arriaga y Felipe de Barrena
117 familia…207 fanegas y media.
10/05/1708
Migeul de Azcarate en Eztala y Ignacio de Lascurain
125 familia… 205 fanegas.
22/05/1709
Pedro de Vicuña y Bartolome de Azcarate.
140 familia…200 fanegas y tres cuartas.
20/03/1710
Juan Bautista de Aranguren, cura, Pedro Ignacio de Iraeta, alcalde. Jose de Umerez y Juan de Lazcano, mayordomos.
141 familia…202 fanegas
13/09/1710
Juan Bautista de Aranguren, cura, Pedro Ignacio de Iraeta, alcalde,Tomas de Antia y Luis de Eguren.
Por causas especiales y sin que sirva de ejemplo para las siguientes se repartieron
143 familia… 202 fanegas
10/09/1711
Juan Bautista de Aranguren, cura, Francsico de Jauregi, alcalde, Juan de Lacurain y Andres de Araiztegui, mayordomos…
139 familias… 202 fanegas..
1712
Juan de Lascurain y Andres de Araiztegui; Alejo Zavalo y Juan Bautista de Eguizabal, mayordomos presentes.
129 familia … 201 fanegas
1713
Visita… de Diego Velarde “donde los deudores de el último repartimiento que los más o todos son vecinos de la calle que no tienen agricultura y que por esta razón y por la injuria del tiempo con suma cortedad de medios para devolver lo que han recibido … y se publique en la iglesia parroquial con prudencia”

1714
Juan Bautista de Eguren y Pedro Ignacio de Iraeta, cura y alcalde.
123 familia … 200 fanegas y media de trigo
1715
Visita de Domingo de Aleson, que el arca de 240 fanegas tiene en la actualidad 200 y media. Mandamos que no se de trigo a persoba fallida y a los que repartieren se den fiadores…

20/05/1715
Bautista de Eguren y Miguel de Aguirre, mayordomos…
125 familia, 200 fanegas y media de trigo.
20/05/1716
hizieron entrega Felipe de Barrena y Andres de Mujica a Ygnacio de Lascurain y Manuel de Irala los trigos y lo demás…
123 familia.
11/03/1717
Visita Pablo Antonio Manso de los 240 fanegas (al peincipio de un valor de 100 ducados de oro) faltab 40 y media. Y que entre los mayordomos sean abonados y arraigados, mando que a lo menos uno sea arraigado.

21/05/1717
Mayordomos que cesan Manuel de Irala y Ignacio de Lascurain. Nuevos: Andres de Eguren y Andres de Elorriaga.
… dijeron que había 8 o 9 años que se repartió el trigo entre los vacinos y que por la estirilidad y calamidad de los tiempos no se ha recogido… el alcalde y el cura han intentado en recoger… pero hay muchas personas necesitadas… y han determinado que se reparta… tampoco se paga nada a los mayordomos , ni al escribano por sus derechos, ni misa por el fundador de que ha resultado desorden y mala administración del trigo… Por lo tanto en adelante repartieron el trigo con la obligación previa que `por cada fanega de trigo paguen 8 maravedís al tiempo que se recogiere y los mayordomos cobren y den cuenta al alcalde y cura, pagar los salarios…
134 familia. 200 fanegas y una cuarta.
20/05/1717
Tomás de Villar, escribano del Rey hizo el reconocimiento del libro de misericordia desde 1705 en adelante… y dice que desde entonces no hay fe de escribano; en otros no se ha puesto fecha ni nombre de los señores curas, alcalde ni mayordomos, ni hay firma alguna y los sumarios y partidas con muchas testaduras y enmiendas, y se hace constar

11/07/1718
Tomas de Villar, escribano, y Juan Bautista de Aranguren, cura, Juan Bautista e Benitua, cura, Miguel de Vicuña y Juan de Aguirre, arqueros nuevos..
131 familia… 200 fanegas y cuarta…. Y se repartieron el salario: al cura seís reales por la misa que se celebró en la ermita por el alma del fundador; 24 reales a los dos mayordomos por el mucho trabajo que han tenido; 15 reales al escribano y dos reales y cuarto para componer unas llaves de las arcas.
10/07/1719
Manuel Venitua, alcalde, Pedro Antonio de Echavarri, presbítero, por orden del cura Juan Bautista de Aranguren; Tomas de Antia y Asensio de Aranguren, nuevos mayordomos…
Los mayordomos declararon que sacaron 10 fanegas y media para reducie a pan para los soldados que transitaron y las compañías que salieron de ella…
128 familia... y 200 fanegas y cuarta.
5/06/1720
Juan Angle de Gaztelu, alcalde, Juan Bautista de Arangure, cura, Jaun Bautista de JAuregi y Juan de Lizundia
Se han aplicado a la ermita de San BArtolome 42 cuartas… El mayordomo de la ermita de San BArtolome dijo  recibió 56 fanegas que las ha metido en el troje nuevo por su cuenta; asi 38 fanegas que ha entregado a los maestros de cantería y carpintería que han de fabricar dicha ermita que son 93 fanegas..

82 familia… 387 cuartas.
23/05/1721
Juan de Mujica y Joseph de Ydigoras, mayordomos nuevos…
82 familia…358 cuartas.
15/16-05/1723
(Hemendik aurrera urteak nahasiak daude, gainetik zirriborratuta)
1722ª ezabatu eta 1723ª jartzen da. Zergatik?
Juan Bautista de Jauregi, en GAricaza, y Andres de Eguren, en Eguzquiza, nuevos mayordomos. Josep de Aldaeta, cura, y Joseph de Zavala, alcalde.

75 familia…362 cuartas.
20/04/1724
Josep de Aldaeta, cura, y Juan Gabriel de Benitua, alcalde.
Juan Bautista de Jauregi y Andres de Eguren mayordomos desde mayo de 1722 y los nuevos Francisco de Aguirre y Martin de Mujica
90 familia… 404 cuartas. LA subida por lo que debía la villa (10 fanegas y media).
26/05/1726
Josep de Aldaeta, cura, y Manuel de Venitua, alcalde.
Francisco de Aguirre y Martin de Mujica, mayordomos desde 1723. Nuevos Gabriel de Mendiola y Diego de Mujica.

86 familia… 395 cuarta
25/05/1727
Josep de Aldaeta, cura, Miguel de Iñurrigarro, alcalde, Gabriel de Mendiola y Diego de Mujica, mayordomso desde 1724. Nuevos Juan Bautista de Irizar y Juan de Lizundia.

100 familia … 393 cuartas.
31/05/1728
Josep de Aldaeta, cura, Miguel de Iñurrigarro, alcalde, Juan Bautista de Goitia, alcalde. Nuevos Ignacio de Mendizabal y Juan de Gurruchaga.
89 familia… 387 cuartas.
23/05/1729
Mayordomos Antonio de Cortabarria y Miguel de Aldasoro
32 familia…
27/05/1730
Juan Bautista de Erauza, alcalde, y Jose de Aldaeta, cura, Juan de Mujica y Juan Bautista de Mujica, mayordomos…
94 familia .. 377 cuartas.
20/05/1731
Juan de Mujica y Juan Bautista de Mujica, mayordomos… Joaquin de Zavala, alcalde, y Jose de Aldaeta, cura,
91 familia… 390 cuartas.
6/12/1733
Gerónimo de Santerbás, visitador…

 
Iturria: Donostiako Elizbarrutik Artxiboa: Libro de Misericordia, 1258/002
GARI NEURRI DESBERDINAK 
Ezkerretik hasita, iminakoa, anega erdikoa (bi) eta imilauna edo imilaena (artoa dauka).

ARCA DE MISERICORDIA
26/03/1662
Juan Bautista de Amenabar, mayordomo de la arca, tiene recogidas y “en arcadas” 226 fanegas de trigo… y que al presente vale y hace la fanega en el mercado de Vergara más de 27 reales y no acude por la mar, con que hay al presente mayor necesidad de trigo porque por la causa referida lo llevan a San Sebastián y otras partes de su comarca, y conviene que se reparta entre los vecinos de esta villa… Se acordó se llame al Sr. Cura a este ayuntamiento y con su intervención… y se tome la resolución conveniente… y para ello fue nombrado el Sr. Francisco de Ugarte… Y juntándose se acordó que los mayordomos de dicha arca tienen muchos daños e inconvenientes con la administración del dicho trigo (por lo que)
Francisco Ugarte, Juan de Zavala-Irala e Juan Pérez de Zavala repartan entre los vecinos las 226 fanegas de trigo, a cada vecino y morador las que fuese buena y bien pareciere. Y los tales sean obligados de llevar dicho trigo, y por cada fanega de ellos pagar el día de San Miguel y primero que viene, 23 reales sin más plazo.
26/07/1686
Entrega de Juan Bautista de Amenabar del libro y padrón del arca de la misericordia a Miguel García de Azcárate. Y éste presentó un libro y un memorial de la repartición del trigo… Y dicho memorial de 4 hojas… Y se ordena que de aquí adelante los repartimientos se hagan delante de los escribanos públicos y se queden auténticos y fehacientes
19/10/1692
Sr. Cura D. Gabriel de Jaúregui propuso… que como bien le consta el trigo depósito y arcas de misericordia que se hallan en dicha villa tienen manifiesto peligro de corromperse por haberse “entrujado” el grano mojado y muy húmedo por el temporal continuo de aguas que ha corrido por este verano y agosto, y así se les pedía tomasen forma y diesen providencia de nombrar mayordomos y distribuir entre los vecinos el dicho trigo… No se minorase con perdida que se podía esperar en la dilación del espendio del trigo, y sin dilación… hiciesen nombración de mayordomos.
10/11/1751
Juan Bautista de Ariztizabal, escribano de la Villa de Vergara, y notario apostólico, leyó e hizo saber por un despacho expedido por el Sr. Provisor y Vicario General de este Obispado de Calahorra y la Calzada en razón de la venta de 50 fanegas de trigo… a fin de hazer una sacristía y una casa para la serora de la ermita de Ntra. Sra, de la Antigua… Y preguntando uno a uno a todos ellos… dijeron que se vendiese…
10/11/1778
Manuel de Aguirre y Ignacio de Lete, arqueros nombrados por los Sres. Capitulares de esta Villa según costumbre para el manejo de los trigos de la Arca de la Misericordia, por espacio de un año que empezó a correr el día ocho del corriente mes. Y abriéndose  publicado su repartición para las tres horas de la tarde del siguiente día nueve, y juntándose para el efecto su merced y dichos arqueros con asistencia del Sr. Cura… en dicha de la Antigua, según costumbre, se escusaron dichos Aguirre y Lete a aceptar y cumplir empleos de arqueros, diciendo que en caso de no contribuírseles con lo sobrante, en caso que sobrase de los trigos de dicha arca hecha la repartición, no aceptarían dichos empleos… Y por este motivo habiéndose juntado el ayuntamiento… que dichos Aguirre y Lete aceptasen y cumpliesen y jurasen dichos empleos según costumbre, tomando en caso necesario… y se contenten en lo sucesivo por su trabajo de arqueros sólo con los que les señalase dichos Sr. Alcalde y Sr. Cura, en caso de sobrar dicho trigo.

Iturria: Antzuolako Artxibo Historikoa. 
Udal akordioen agiriak dira.

  Sarasketako troja goian eta  Sarralde baserrikoa behean


OINARRIZKO ITURRIAK:
  • Antzuolako Artxibo Historikoa
  • Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikoa
  • Oñatiko Protokolo Artxiboa