2017/09/23

EZKONTZA KAPITULAZIOAK (1654): LAUSAGARRETA ETA YGUERIBAR-AYZPARRUNDI (I)Historiari begira, ezkontza aurretik familia handi eta dirudunek kapituluez osatutako hitzarmena egiten zuten. Bertan ezkon berriek –edo hobeto esanda, bakoitzaren gurasoek- eskaini beharreko dotea, ondasunak eta gainontzekoak hitzartzen zituzten. Bertan, maiorazgoen ordezkapenak, ekarpenak eta betebeharrak ere arautzen ziren. Esku artean daukagun dokumentu honek arestian azpimarratutakoak lotu eta adierazi nahi dizkigu; zehatzago esanda, XVII. mendean, 1654ean zuzenago esanda, ezkongai ziren Joan Martinez de Lausagarreta eta Maria Perez de Igueribarren arteko familiena.

Dena dela, ez pentsa ezkontza protokolo hau garai bateko ohitura bat solilik denik, gaur ere egin daitezkeelako bai ezkondu aurretik edota ondoren ere, notarioaren aurrean.

Bitxikeria bezala esan genezake ezkongaiak, Eskubide Kanonigoari kasu eginez gero behintzat, elizaz ezkondu nahi izanez gero, hamasei urtetan gizonentzat eta hamalau emakumeentzat jarri izan duela ezkontzeko gazteen adina. Hala ere, ezin esan gure inguruan ezkontzak hain gazterik izan direnik, batez besteko ezkontzen adina altua izan delako lehen, eta zer esanik ez gaur egunean.

Esan, euskal ezkontza berriak ere printzipio hauetan oinarritzen zirela, eta aztertuko dugun dokumentua da horren lekuko: 
 • Lehenik eta behin, endogamian. Herriko nahiz herritik kanpokoa, baina euskalduna izaten zen bikote ezkongaia. Orain, berriz, exogamia da arruntenetakoa; alegia, komunitate ezberdinetako gizon-andreen ezkontzak.
 • Bigarren, fideltasunean, leialtasunean; elizan, Jaungoikoaren aurrean emandako hitza betetzea. Gaur zibilak dira ugarienak.
 • Hirugarren, zatitu ezinean; heriotzak bakarrik etengo zuena. Ezkontzak iraun egiten zuen gorabehera guztien gainetik. Gaur, ordea, banaketak ohikoak dira. 
Eta nola ezkondu? Adostasunarekin, ezkongai bien oniritziarekin, nahiz eta garai batean batez ere, sarritan, erabakiak baldintzatuta ere egon. Zergatik?
 • Egoera konpondu beharrean egoten zelako (Konpontzeko Ezkontzak izaten ziren). Ezkon aurreko haurdunaldiak edota seme-alaba naturalak izanda, eta gurasoen mehatxupean, egiten ziren ezkontzak ziren.
 • Interesa (“Conveniencia”) zegoelako. Posizio sozial nahiz ekonomiko baten eraginagatik, eta herrietan batez ere oso ezaguna maiorazkoaren eraginarengatik. Bertan gurasoen papera oso garrantzitsua izaten zen.
 • Maitasuna zegoelako. Bikote baten maitasunak emandako legitimitatean oinarrituta, gizon eta emakume batek ezkontzea erabakitzen dute. Gurasoek ahal den neurrian aholkatzen dute, nahiz eta seme-alabaren aukera onartu. 
Hiruretan sumatzen den bezala, etxeko gurasoen papera (edo euren faltan anai nagusiarena) garrantzitsua eta zenbait kasutan erabakigarria ere izaten zen.
Guzti hau ongi egituratutako urratsak izaten ziren. Ezkongai garaia bikotea ongi ezagutzeko oinarrizkoa izaten zen, eskua eskatzerakoan atzera joaterik ez zegoelako. Eta ezkontzak berak bi familien arteko ezagutza fisikoa ez soilik baizik eta ondasunen banaketa ere (ZER duzu eta ZER ekarriko duzu) adierazten zuen. 

Aldi berean, dokumentu honek badauka `plus´ bat, izan ere baserri bat, bere jabetza osoarekin emango zaio ezkongaietako bati, baina baldintza batekin: ezingo duela bera zatitu eta ondoren saldu.

EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak
 EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN, 2007

Adibide honetan ikus genezake garai hartako euskal jurisprudentzia zibilaren edo zuzenbidearen ezaugarrietako bat; alegia, baserria eta bere jabetzak ezin zirela zatitu eta saldu, ezta baserriko seme alaben artean ere. Horrekin bermatzen zen baserriaren biziraupena mendez mende, eta hori hala izan zedin lana egiten zuen baserrian jabetzarekin geratzen zen seme edo alaba ahuldunena, edo maiorazgoa zena.

Beraz, ikuspuntu antropologiko eta historikotik oso dokumentu aberatsa dugu esku artean duguna. Merezi du zatika aztertzea, XVII. mendea Antzuola nolakoa zen adierazten duelako agiri honek, batez ere jabetza handikoenena, behin behin. 

Herriko baserri desberdinak daude inplikatuta dokumentuan: Lausagarreta, Igeribar-Aizparrundi, Ugartetorre, Zabala edo Zabale.

lausagarreta baserria bilaketarekin bat datozen irudiak LAUSAGARRETA BASERRIA


"En la cassa solar de Laussagarreta, juridiçion de la villa de Ançuola en la muy noble y muy leal provincia de Guipuzcoa, dia domingo, siete del mes de junio de 1654 años, ante mi Joan de Olariaga, escribano del Rey nuestro señor y del numero de las villas de Vergara, Elgueta y Plaçencia. Testigos: Pedro Martines de Laussagarreta y Maria Andres de Azcarate, su mujer, y Joan Marines de Laussagarreta y Maria Perez de Liçaryturri, y que a sido su mujer, dueños de la dicha casa solar de Laussagarreta, y Joan Bautista de Liçaryturri Ygueribar y Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, dueños de la casa solar de Ygueribar de abajo que llaman de Ayzparrundi, todos vecinos de esta villa, y San Joan Martinez de Laussagarreta Garitano y Françisca Garçia de Garitano, su mujer, dueños de la casa solar de Garitano … dixeron que en 17 de henero de este presente año se otorgo escrptura de capitulaçion matrimonial para el casamiento … de los dichos Joan Martinez de Laussagarreta y Maria Perez de Ygueribar … y es del tenor siguiente:

Loyola. Igeribar baserria bilaketarekin bat datozen irudiak
     "YGUERIBAR DE ABAJO LLAMADA DE AIZPARRUNDI"
Hemen azpian, berriz, "cassa solar y torre de Ugarte".

ugartetorre, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak

En la cassa solar y torre de Ugarte que es en la villa de Ançuola … a 17 de henero de 1654 años, ante mi Joan de Olariaga … se juntaron por una parte Pedro Martinez de Laussagarreta, dueño de la cassa solar de Lausagarreta … por si mismo y en nombre de Maria Andres de Azcarate, su mujer… Y San Joan Martinez de Lausagarreta Garitano, por si mismo y en nombre de Françisca Garçia de Garitano, su mujer, … dueños de la cassa solar de Garitano llamada de Pedro Garçia, vecinos de la villa de Vergara, que tienen donada dicha cassa a Maria Garçia de Laussagarreta Garitano, si hija legitima cassada con Andres Perez de Jauregui. Y Joan de Laussagarreta, hijo lexitimo de los dichos San Joan Martinez y su mujer… Y la otra Joan Bautista de Liçaryturri Yguerbar, por si mismo y en nombre de Mariana Perez de Yturrioz, su mujer… dueños de la cassa solar de Ygueribar de abajo, llamada de Aizparrundi … y en nombre tanbien de Maria de Ygeribar, doncella, su hija lexitima …

Zabale baserria, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak  "CASSA SOLAR DE ÇAVALA". GAUR ZABALE

En la cassa solar de Çavala … de la villa de Ançuola a 17 dias de henero de 1654 … Maria Andres de Azcarate, mujer lexitima de Pedro Martinez de Laussagarreta, dueños de la cassa solar de Laussagarreta … en presencia del dicho su marido … dixo … se ayan de casar Joan de Laussagarreta, hijo lexitimo de San Joan Martinez de Laussagarreta y de Françisca Garçia de Garitano, su mujer, sobrino del dicho Pedro Martinez y Maria de Ygueribar, doncella, hija lexitima de Joan Bautista de Liçaryturri Igueribar y de Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, y para otorgar perpetuo las capitulaciones sean de juntar las partes oy este dia en la cassa solar y torre de Ugarte de la dicha villa de Ançuola, como esta asignado y esta otorgante por su mucha hedad, ajes y ynpidimentos y otras justas caussas no puede concurrir sin mucha descomodidad … da poder cumplido y bastante como se rrequiere y neçessario al dich Pedro Martinez de Laussagarreta, su marido, para que en nobre della y rrepresentadno su persona y por ssi mismo rejunte en la dicha cassa y torre de Ugarte o en otro qualquier puesto con las demás partes ynteressadas y otorgue escriptura de capitulaçion para el dicho cassamiento … al dicho Joan de Laussagarreta, su sobrino, juntamente con la dicha cassa solar de Laussagarreta y sus pertenecidos, alajas, erremienta de labrança, ganados y lo demás que le quisiere señalar de sus vienes, tanbiden de la dote que esta otorgante tiene en el dicho su marido y su haçienda y mitad de todos los vienes gananciales y de conquista de durante el matrimonio entre ellos y de todos los demás derechos y açiones en qualquier manera tocantes y pertenecientes a esta otorgante, açiendo y fundado vinculo y mayorazgo … Siendo testigos el señor alcalde, Joan Perez de Çavala, Joan Ochoa de Garicaça, Joan Ochoa de Mendiçaval, Martin Perez de Arana y el bachiller Joan Ygnaçio de Olariaga, vecinos de Ançuola y Vergara…

Y todas las dichas partes … por esta escriptura se conçiertan en la forma que se dira, y capitulan lo siguiente:

1.Lo primero que a servicio de Dios … se cassen lexitimamente … que çelebren verdadero matrimonio como manda la santa madre y glesia catholica de Roma dicho Joan de Laussagarreta … y la dicha Maria de Ygueribar… y se efetue sin dilaçion alguna. 

2. El dicho Jon Bautista de Liçaryturri Ygueribar por ssi y en nombre de la dicha Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, dota a la dicha Maria de Ygueribar, su hija legitima, para el cassamiento con el dicho Joan de Laussagarreta … y le ofrece quinientos ducados en dinero pagados loa quatroçientos ducados en plata, parte dellos con çenssos fundados y parte en dinero. Y los otros çien ducados en vellón, la mitad dentro de un año del cassamiento y la otra mitad de allí a otro año; mas quatro camas nuevas cunplidas … eçepto una dellas que de ser sin pluma y açes dobles dichas camas con la demás rropa blanca aderente y correspondiente como se usa …; mas una taça de plata buena; dos caxas de madera; una baca con su cria y seis obexas con sus crias; y tres vestidos de su persona con dos mantos: el uno de seda y el otro de burato, que todo ello entregaran y darán tanbien para el dicho dia de nuestra señora de agosto deste año; y lo sussodichos ofrece a la dicha su hija … 
EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak

3. El dicho Pedro Martinez de Laussagarreta por ssi y en nombre de la dicha Maria Andres de Azcarate, su muger… por quanto se allan sin hijos ni deçendientes y tienen particular afiçion y voluntad al dicho Joan de Laussagarreta que le an tenido muchos añosen su cassa y servicio, y a sido y es obediente a ellos y por ser sobrinos del dicho Pedro Martinez, hijo de hermano lexitimo del, por estas caussas … dotan al dicho Joan de Laussagarreta, y le ofrece y da la dicha su cassa y solar de Laussagarreta con todas sus tierras, heredades, mançanales, castañales, montes, prados y pastos y demás pertenecidos y aderentes que son notorios y conoçidos en el valle de Uçarraga de la dicha villa de Ançuola; y las cubas, trojes, cajas, camas, rropa blanca, rremienta de labrança y demás alaje y menaje de la dicha cassa enteramente, y todo el ganado mayor y menor que tienen; y la dote que ña dicha Maria Andres, su mujer, tiene y la mitad que a ella toca y pertenece y pueda pertenecer por ganancias y conquistas echas durante el matrimonio entre ellos y todos los demás derechos y açiones de la dicha su mujer … se conprende y se a de entender incluirse en la dicha cassa y sus pertenecidos … ; y de todo ello por ssi y la dicha su mujer açe donaçion pura perfecta … al dicho su sobrino ….

ESCRIPTURA DE CAPITULAÇION MATRIMONIAL ENTRE JOAN MARTINEZ DE LAUSSAGARRETA Y MARIA PEREZ DE YGUERIBAR


Iturriak
 • Iraeta baserriko artxiboa. Antzuolako Artxibo Historikoa: Paper soltea: ESCRIPTURA DE CAPITULAÇION MATRIMONIAL ENTRE JOAN MARTINEZ DE LAUSSAGARRETA Y MARIA PEREZ DE YGUERIBAR
 • Ramirez de Okariz Telleria, Iñigo. Antzuolako Ohitura Zaharrak.
 • Argazkiak: GOIENA.2017/09/09

HERRIKO KARTZELA eta PRESOAK

Dokumentuen urritasunagatik ez dakigu zer izan zen lehenengo: 1661erako herrian kartzela edo ziega bat zegoela pentsatzea, edo herriko abadea izan zen hiltzailea atxilotu eta herrian kartzela faltagatik bera egiteko erabakia hartzea. Gure ustez bigarrena izan zen; alegia, abadea hiltzea izan zela pizgarria ondoren herrian kartzela egiteko.

Halaxe izan zelakoan gaude. Detonantea "Francisco abad Garicaça"ren heriotza. Hiltzailea, berriz, Miguel Perez de Amilleta izan zen. Herriak ez zeukan toki bat bere preso izateko eta bere bila zetorren "alcayde carcelero" delakoak ere ez zuen bere gain hartu ustezko hiltzaileak ihes-edo egingo balu, esan bezala herrian bera herritik kanpo eraman arte non sartzerik ez zelako.

Egoera zein zen ikusita, eta aldi berean egoera honi heonbeste erantzuteko ez, baina ondorengo urteetan zetozkionari erantzuteko, kartzela bai izateko etxeren bat erostea-edo erabaki zen. Hala ere, ondoren ikusiko dugun bezala, etxe horretan "sala del ayuntamiento, carcel meson, peso y taberna" izateko erabaki zen. Esan une hartan, herriko batzarrak plazan zegoen Madalena ospitaleko aretoan egiten zirela.

Hala da. 1661eko urtarrilaren 14ko udal batzarrean dakigu beharrezkoa dela herrian kartzela bat eraikitzea eta bide batez hainbat udal batzarretako gaia izango zena. Gai honi forma ematen joateko, Juan de Zabalari eman zitzaion boterea, zertarako eta "para ynformarse de carçel segura ... para los pressos". Eta hala,  Francisco Garçia de Lascurayn herritarra Arrasatera joan zen arestian aipatu dugun Juan de Zabalaren informazio txostena jasotzera. Txostena udalbatzarrean zeudenen artean eztabaida sortu zuen, baita iritzi kontrajarriak ere, baina jarrerak jarrera, alkatea zen Andres Perez de Arangurenek emandako iritzia gailendu zen, izan ere udalbatzarrean zeudenen 32 boto jaso zituen; alegia "... requiere a la dicha villa se de dicha carcel segura y en el ynterim agan goardia a los pressos los veçinos de la dicha villa por sus turnos y ademas dello dicha villa dentro de veinte y quatro dias le de duçientos reales de plata para asesorias y ocupaciones...".

Bide batez, udalbatzar berean, jakinarazi zen herrian zegoen Gaspar Saez de Oxirondoren etxea salgai zegoela, eta aukera ona izan zitekeela etxea erosi eta bertan herriko batzarrak egiteko aretoa, kartzela eta ostatua izateko, pisua kokatzeko eta taberna ere egoteko. Gehiengoa ados agertu zen proposamen horrekin, eta etxea ordaintzeko herriko mendi sailen bat saltzea ere proposatu zen (183v-187v).

Baina aipatu dugun bezala, gai honen pizgarria herrian izandako heriotza edo erailketa bat izan zen. Ustez, Miguel Perez de Amilletak herriko abadea zen Francisco de Garicaça hil zuelako. Ustezko hiltzailea bere bila zetorren "alcayde carcelero"-ari eman behar zitzaionez, honek toki seguru batean presoa egoteko agindu zuen, izan ere herrian kartzela bat ez egoteak presoak ihes egiteko arriskua zekarrelako. Baita "otros que adelante estubiesen en dicha carcel"

Bazegoen beste arazo bat ere. Alegia, presoak sortzen zituen gastuak herriak ala "alcayde-carcelero"-ak ordaindu behar ote zituen. Kontua da herrian bazeuzkala idatzita ordenantza batzuk, non adierazten zen "manda que los señores alcalde tenga obligacion de pedir y conpeler al tal alcayde y carçelero a que de fianças carceleras y para la cobrança de los maravedis que se le cometiere por la dicha villa". 

Baina esan bezala, "alcayde"-ak ezin zuen eman fiantzarik, herriko kartzelatik presoak ihes egiteko arrisku handia zegoelako. 
zeraingo kartzelak bilaketarekin bat datozen irudiak
 GARAI HARTAKO KARTZELA BAT NOLA IZAN ZITEKEEN. ZERAINGO KARTZELA, XVIII. MENDEAREN HASIERAKOA

Egoera zein zen ikusita, beraz, esan dugun Gasparren etxea erostea erabaki zen, izan ere "se a de rematar en quarta y ultima almoneda segun el dicho señor alcalde a prevenido oy por las yglesias de esta villa, y se le de por tal carcel".
 GARAI HARTAKO BESTE KARTZELA BAT NOLA IZAN ZITEKEEN.  

Baina kartzela batek beste osagarri batzuk behar ditu, eta behin etxea erosita, herriak ba omen zeuzkan "ademas de çepo y quatro pares de grillos". Dena dela, "si el señor alcalde sintiere aya mas neçesidad de mas prisiones las aga luego a costa de esta dicha villa, sin dilazion alguna". Beraz, aipatutakotik beste gehiago nahi izanez gero, alkateak ahalmen osoa zeukan erosketa egiteko. Erabaki guzti hauek, baina, ez ziren udal ordezkari guztien aldekoak izan. Adibidez, Juan de Arangurenek esan zuen ez zuela uste Gasparren etxea egokiena zenik bertan kartzela izateko. Beraz, ez zegoela ados bere etxea erosteko asmoarekin. (189v-1991r) .

Aipatu dugun "alcayde-carçelero"-ak ere adierazi zuen etxea erostea gauza bat zela, baina ondoren kartzela bat eraikitzeko aintzat hartzeko berezko osagarriak: ateak, leihoak, bisagrak, sarrailak ... Dena dela, ez zegoen arazorik, herriko alkatea baimenduta omen zegoelako nahi beste gastu egiteko: "que a quenta de dicha villa se conpre dicha cassa y se le de al dicho señor alcalde; se le den  el çepo que esta en esta carcel, y tanbien grillos, se agan las demas prisiones que se requieran y sean neçesarias a costa de la villa y se le entreguen".

Testu honetan adierazten den bezala, "se le den el çepo que esta en esta carçel", nolabaiteko kartzela bat-edo bazegoela herrian pentsaraztera eramaten gaitu. Dena den, aipatutakoak irakurrita ez omen zen egokiena.

1661eko apirilaren 3an herriko udalak erositako etxea berrian obrak egiteko aurrekontua eskatzea erabaki zuen udalbatzarrak. 340 zilarrezko dukat ordaindu omen ziren etxea eta bere inguruak erosteko. (204r)

Eta hala, 1664ko urtarrilaren 17an "en las cassas del concejo" egindako "inbentario de los vienes, papeles y de mas cossas que dicha villa tiene" hala azaltzen da udaletxean bertan, kartzelaren deskripzioa: "cassa del concejo ... ytten el aposento de avajo con su puerta, cerraja y llave y en ella dos bentanas con sus bisagras y demas fierros neçessarios y guardas fallengas; un çepo de madera con su çerraja, candado y llave; y tres pares de grillos quebrados y desgoarneçidas" (36r).

1665ean, herriko kartzela zela eta, bertan zigortutako gizon eta baita emakume desberdinak ere sartzen zituztela azaltzen da, adibidez, Françisca de Garay. Arrazoia? "La muger que esta pressa ... sobre la esposiçion de la criatura". Alegia, izandako umea alde batera lagatzearren zigortuta, eta, beraz, "se castigue segun el delicto cometido sobre dicha esposiçion a costa de la dicha villa, por el alcalde", (60v-61r) une hartan Pedro de Garicaça zen alkatea .

Abandonatutako umeen gaia oso orokorra eta ohikoa izan zen garai hartan, Antzuolan ere normala izatera iritsi zen han eta heen lagatako umeak jasotzea,eta, hala, urtebete beranduago, 1666ko maiatzean, herritar bat, Gabriel dute preso herriko kartzelan:

“El señor alcalde propuso y dixo que el domingo proximo passado, nuebe del corriente, en el çiminterio de la hermita de San Bartolome … se encontro una criatura muchacha esposita sin que tubiesse consigo de que fuese bautiçada, con lo qual lo primero ablo a dos mugeres de la cassa de Eztala que tienen anbas sus criaturas, para que por caridad yçiesen buena obra y tuibiesen dicha criatura por unos pocos dias, durante el tienpo que el dicho señor alcalde … buscara de una nodriça que la criasse, y ellas ofreçieron con gusto … y luego les entrego dicho criatura; y lo mismo le ablo al cura … para que se bautiçare … como en efecto se bautiço y se esta en dicha cassa Eztala. Y luego … han echo diligençias de la tal nodriça, y aunque se halla una persona … se le falta cama. Y ademas de ella, por rumor que a avido, que en la cassa de Yriarte de susso de esta villa, una moça alabessa que serbio en ella por criada, salio preñada segun se dibulgo por publico de Gabriel de Gabirondo, cuñado del ynquilino de dicha cassa. Se prendio al dicho Gabriel y le tiene todabia presso en la carçel. No hostante que el niega haber tenido con dicha criada alabesa trato ni amistad alguna, ni ser suya de el dicha criatura" (85v-87r). 

Ondoren frogatu ze ez zela bere umea. 

Edo 1667ko otsailean kartzelan zegoen "el ladron presso que esta en la carcel traido por unos veçinos de Gaviria". Ez dakigu gehiago, bakarrik alkateak egin zuen gestioa: "se informa a un abogado y se aga su pareçer a costa de la villa" (103v).

1669ko abenduaren 16an, berriz, beste mota bateko "apopiloak" dauzkagu kartzelan; alegia, arlote edo eskaleak: 

“El dia 11 del corriente (abenduan), estando su merçed (alcalde) en la dicha obra nueba que se traia en el hospital de esta dicha villa, por mandado de su merçed, acudieron dos mançebos bascongados y que aviendolos visto de que andavan con grande prevençion dellos y demas cossas, salio su merçed … del dicho hospital aver en que se parava la sobre dicha prevençion. Y que de alli un rato bino otro asi bien al dicho hospital echando maldiçiones que ninguno queria dar limosna; y asi bien in contenenti otros dos. Y el uno dellos sin sonbrero y ansi bien otros dos: y el uno dellos con sombrero blanco que en todo eran siete, y de mala sospecha. Y luego que acudieron al dicho hospital y albergaron en el juntos su merçed el dicho alcalde les pregunto a todos de donde ern, que traian y a donde iban, y otras cossas tocantes al descargo de su mala sospecha. Y como ellos no dieron raçon ni motivo alguno de su buena bida y costumbres les mando que fuessen pressos, como en efecto fueron. Y aviendole andado a Juan de Aguirre, su jurado, los registrasse, les allo tres puñales, y ademas dellos dos pistolas cargadas con balas rassas, y una della lebantada en el gatillo. Y que en la conformidad que esta muy noble y muy leal provinçia de Guipuzcoa tiene decretado, ordenado y mando en sus Juntas Jenerales de que todos los bagamundos sean pressos y puestos a buena custodia y guarda y remitidos a la Diputaçion para que se dispinga dellos por la dicha Diputaçion, los tiene su merçed del dicho señor alcalde a dichos siete mançebos en la carcel publica desta villa. Y que da quenta a dicha villa y sus veçinos para que deliveren en la mejor forma que puede en pro y hutil desta dicha villa; y con feudo largo se acordo que en uno con el dicho alcalde y los de su regimiento sean nonbrados para todas las diligençias neçessarias que se neçesitan haçer en castigo de los siete conpañeros. Es a saver: en Galarça auzo a Domingo de Unanue y Andres Perez de Goitia; y en el valle de Uçarraga a don Juan de Elussa y Juan Perez de Çavala; en Liçarraga a Ignaçio de Lascurain y Juan Perez de Goenaga; en Yrimo eguia, Miguel Rodriguez de Arrelus y Juan Perez de Eguzquiça, menor en dias; y en Basa alde a Miguel Perez de Amileta y Bartolome de Madariaga Ariçaga; y en la calle a Andres de Aranguren y Françisco Perez de Madariaga. A los quales y cada uno dellos in solidum, dio la dicha villa poder y facultad cunplidamente para que puedan açer y agan todas las sobredichas diligençias de castigar a los dichos siete pressos por la culpa que contra ellos ha havido, ay y hubiere adelante y sin limitaçion alguna …” (140v-141v). 

Handik lau egunetara, abenduaren 20an, erantzuna: 

“El dicho señor alcalde (Andres de Aranguren) propusso y dijo que atento que la çiudad de Vitoria ha remitido personas con carta requisitoria para que se entreguen a ella los bagamundos que las tiene pressos y a buena custodia y guarda, delivere la villa si los gastos echos con ellos y demas conpañeros an de ser por quenta de dicha çiudad o de la desta villa… Se acordo que todos los gastos echos con ellos asta la dicha entrega, el dicho señor alcalde les ponga pormenor y sean por quenta desta dicha villa, y se le tomen por bien echos y gastados en la quenta que diere” (142v). 

Beraz, herriko kartzelak berezo dezente izaten zituen.

Informazio iturriak

 • Antzuolako Artxibo Historikoa: Akta eta akordioen lehen liburua (1642-1661): 1661/01/14 akta (183v-187v); 1661/02/06 akta (189v-1991r); 1661/04/03 (204r).
 •  Antzuolako Artxibo Historikoa: Akta eta akordioen bigarren liburua (1661-1674): 1665/06/28 (60v-61r); 1667/02/06 (103v); 1666/05/12 (85v-87r); 1669/12/16 (140v-141v); 1669/12/20 (142v).