2018/10/27

MARZALEGIN MUGARRIAK JARTZEN

Laskurainandia bilaketarekin bat datozen irudiak

LASKURAINANDI, LASKURAINTXIKI ETA ERDIAN MARZAL(D)EGI ZELAIA, LIZARRITURRI ETA ZUMAETARAINO ERE IRISTEN DENA 

Aldaketa desberdinak izan ditu toponimo honek historian zehar, baina gaur garai batean bezala idazten da: "MARZELEDI" (1705); MARZALEGUI (1785); MARCELEGUI (1826); MARZALDEGI (1994)".

Antzuolan gaude, 1785eko apirilaren 6an.
Juan Antonio de Agirrek eta Juan Antonio de Arrelusek Laskurainandiko, Zumaeta eta "Aquinobai" baserrietako jabeek lur batzuk mugatu nahi zituzten Marzalegin, Laskurain eta Zumaeta baserrien artean zegoena. Lehendabizi, baina, adierazten dute lurrak Laskuraintxiki eta Akinabei arteko mugituta zeudela; baita Lizarriturri aldekoak, Laskurainandi alderakoak. Horrela erabaki zen, mugarri bezala, zutiko egurrak jartzea bertan zuhaitz desberdinak landatzeko. Eta horren bitartez, aipatutako zuhaitz-mugarrien azpiko eremua Laskuraindaikoek erabil zezatela "... como la yerba y frutos o oja de arboles, sin que tengan licencia de rozar tierra..."; izan ere, hala eginez gero, lurra mugitzeko arriskua egon zitekeelako, beste hainbat urtetan gertatu zen bezalaxe.

Aipatutako Marzaleguin mugak markatzen ari zirela, Zumaeta baserriaren lur eremuen inguruan, eta lizar baten ondoren, beti ezagutu den mugarri bat agertu zen. Bertatik, lerro zuzen bat markatuz, "veinte y siete pies de tirada", beste mugarri bat jarri zen, bai lurrak banatzeko nahiz Laskuraingo errotara doan errekatxoa banatzeko. 

Laskurainetik Zumaetara doan bidean, berriz, ez zen mugarririk jarri, mugitzen ziren lurrak tarteko. Bakarrik adierazten da aipatutako bidetik "se halla en treinta estados y cinco pies de tirada desde la esquina del lienzo de la pared superior de de la casa de Lascurin a la entrada de Zumaeta...". Hala ere, behin eta berriro aipatzen da dokumentuan zatiketak egiteko egon zitezkeen arazoak, kontuan izanda lur hauek asko mugitzen zirela.


ZUMAETA BASERRIAK


Iturria
 • KRISTINA PAVO NUÑEZ (2005): Antzuolako Toponimia, Onomasticon Vasconiae, 25, Euskaltzaindia.
 • ARCHIVO FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO: Nombramiento para amojonar unas tierras. FSS_OZ_LASCURAIN,C.36,N.50 (1785-04-06).


2018/10/20

UME "EXPOSITO"-ak


Nork ez du `Anzuola´ abizena duen pertsonen bat ezagutu?  Agian gutxiago `Uzarraga´ abizenarekin, baina  Elizbarrutiko artxiboetara jo besterik ez dago konturatzeko, eta baita harritzeko ere, zenbat `Anzuola´ abizeneko jaio-agiriak dauden non eta, AIA bezalako herrian!

Baina zer dela-ta `Anzuola´ abizen bezala jartzearen kontu hori? Arrazoia nahiko ezaguna da, garai batean guraso gabe kalean agertutako umeek herriko izena (edo abizena) jasotzen zutelako.

Uste baino sarriago agertzen ziren kanposantu edo eliza ate aurreetan aipatutako umeak, eta, orduan, lehendabiziko zereginetakoa bataiatzea izaten zen, eta bataio pontean jartzen zitzaien izena, eta agertutako herriarena, berriz, abizen bezala.

Herriko dokumentu historikoek adierazten digute Antzuola bezalako herri txiki batean ere ugariak izaten zirela garai batean abandonatutako umeak, eta horren aurrean, eta lehen instantzian, herriko Udalak esku edo parte-hartzen zuen, azaldutako ume horren ardura bere gain hartuz.

Egoera hau zertan den ezagutzeko, lagin bat hartuko dugu aintzat; XVII. mendeko hainbat urtetakoak (eta XVIII. mendearen hasierako batzuk), hain zuzen ere. Has gaitezen.

Hasteko, 1664ko ekainera joango gara. Orduan,... 

 “Que en quatro de este mes al amaneçer, teniendo notiçia de que se avia hechado una cria espositta en el cimenterio de la iglesia parroquial de señor San Juan de Uçarraga, y que fue allada por una destas freillas de dicha iglesia, y que dicha criatura tenia consigo en el seno un papel que don Juan de Elussa se le remitio, y era una querella dada por Francisca de Garay, dispuesta por el señor don Juan Bauptista de Berganço, y presentada ante Martin Perez de Elcorobarrutia, alcalde, que al tienpo que se presento dicha querella era en la villa de Vergara y por testimonio de Juan de Prijano, escribano real y de numero de la villa de Vergara. Y que el dicho Martin Perez dio comision al dicho Juan de Prixano… Y que con dicha querella fue el dicho señor alcalde a dicha villa de Vergara al liçençiado Oçaeta y Gallaiztegui a informarsse de lo que devia hazer … Y que dicha criatura pusso a criar el mesmo dia … y se agan bivas diligençias en prender a la madre de la dicha criatura esposita…”. ( Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1664/06/08 (44v-45v).
 
uzarragako kanposantua bilaketarekin bat datozen irudiak
Uzarragako kanposantua

Beraz,  bere soinean paper bat zeukala agertu zen ume bat Uzarragako parrokian. Paper horretan, baina, amaren izen abizenak azaltzen ziren: Francisca de Garay. Bide batez ama atxilotzea eskatu zen, eta aldi berean umea oinordeko ama bati eskaintzea ere erabaki zen.

Abenduan oraindik atxilotzeke zegoen ama, izan ere:

“Se acordo que a la ama que cria al niño esposito se le paguen lo que asta el hultimo dia de este es se le deviere del aver de la villa y que los señores alcalde y su regimiento procuren prender a la madre del dicho niño y para ello hagan las diligençias neçessarias a costa de la villa”.Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1664/12/21 (53v)

Ez dakigu zehazki noiz atxilotu zuten ama. Dakiguna da 1665eko ekainean nor egongo kartzelan, eta Françisca de Garay:

"La muger que esta pressa ... sobre la esposiçion de la criatura", eta "se castigue segun el delicto cometido sobre dicha esposiçion a costa de la dicha villa, por el alcalde". Une hartan Pedro de Garicaça zen alkatea. Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1665/06/28 (60v-61r).

sn bartolome ermita, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak1666ko maiatzean, berriz, beste kasu bat egon zen herrian. San Bartolome ermitaren klanposantuan ume bat agertu zelako. Oso interesgarria dena, batez ere horrelako kasuetan jarraitzen zen prozedura zein zen ondo adierazten duelako:

“El señor alcalde propuso y dixo que el domingo proximo passado, nuebe del corriente, en el çiminterio de la hermita de San Bartolome,  … se encontro una criatura muchacha esposita sin que tubiesse consigo de que fuese bautiçada, con lo qual lo primero ablo a dos mugeres de la cassa de Eztala que tienen anbas sus criaturas, para que por caridad yçiesen buena obra y tuibiesen dicha criatura por unos pocos dias, durante el tienpo que el dicho señor alcalde … buscara de una nodriça que la criasse, y ellas ofreçieron con gusto … y luego les entrego dicho criatura; y lo mismo le ablo al cura … para que se bautiçare … como en efecto se bautiço y se esta en dicha cassa Eztala. Y luego … han echo diligençias de la tal nodriça, y aunque se halla una persona … se le falta cama..."

Beraz, haurrak zituzten Eztala baserriko bi emakumek hartu zuten urjentziaz euren gain umea hazteko konpromisoa. Ondoren, bataiatzea erabaki zen, eta, bukatzeko, amaren bila hasi ziren.

Gurasoak ere zeintzuk izango ote ziren pista bat bazeukaten, zurrumurruen arabera. Amaren berri ere bai, Oñatin, nahiz eta ustez Araban dagoen Ozeta/Ozaeta herrikoa izan. Bere atzetik joatea erabaki zen, eta behingoan egoera argitu: 

"... Y ademas de ella, por rumor que a avido, que en la cassa de Yriarte de susso de esta villa, una moça alabessa que serbio en ella por criada, salio preñada segun se dibulgo por publico de Gabriel de Gabirondo, cuñado del ynquilino de dicha cassa. Se prendio al dicho Gabriel y le tiene todabia presso en la carçel. No hostante que el niega haber tenido con dicha criada alabesa trato ni amistad alguna, ni ser suya de el dicha criatura. Y teniendo notiçia de que dicha moça se fue a la villa de Oñate, ha estado en ella el señor Andres Gonçales de Galardi, regidor, … en haçer pesquissa … y a traido raçon de que salio ella para la provinçia de Alaba, a Oçeta, de donde es natural, y tiene bibos sus padres, abra veynte y un dias … Se acordo que dichos señores alcalde y su regimiento procuren quanto antes y hagan diligençia en dicha provinçia de Alaba y lugar donde es natural … en saber donde esta ella, y si pario o no; y casso que ubiera parido obligarla por bia de justiçia a que de quenta y raçon çierta … de lo que ha echo de su criatura; y si bibe o es muerta, y bibiendo donde y en que parte, y puesto con quien y como la tiene. Y si se bautiço o no y en que parte y lugar; y si murio donde fue enterrada. Y traida esta raçon, juntandose la villa tomara luego forma de lo que se debe haçer, y la dicha diligençia … se han por quenta de la dicha villa…”. Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1666/05/12 (85v-87r) 

Halaxe atxilotu zuten Araotzen esandako neskatxoa, Oñatin, baina amaginak aztertuta konturatu ziren ez zuela umerik izan:

“ … El dicho señor Andres Gonçalez de Galardi, regidor, fue con poder en busca de la criada que sirvio en la cassa de Yriarte de susso, por el reçelo que avia de que la niña esposita seria suya. Y que el dicho señor regidor la avia hallado en Araoz, juridiçion de la vila de Oñate, y que aviendola traido a la dicha villa, y con reconoçimiento de la partera … se allo que no avia parido ni estava de parir en dos messes como consta de la declaraçion de la dicha partera … ante escribano de numero de la dicha villa..." .

Kontua da Eztalatik Koroso baserrira eraman zutela agertutako haurtxoa, bertako etxekoandreak hazteko, nahiz eta horrek sortutako gastuentzako diru asko ez izan; tartean, oraindik ere, 1664an Francisca de Garaik lagatako umearen pleitua erabaki gabe zegoenean:

" ... Y que dicha criatura la han acomodado en la casseria de Coroso … por preçio de veinte y quatro reales al mes, y que a la muger que la ha de criar la dieron y pagaron veinte y quatro reales. Y respeto de que en la villa para los negoçios y cassos forçosos della ay poco dinero para los alimentos de la dicha criatura, los señores que asisten a este dicho ayuntamiento tomen la forma mas hutil y conbeniente que pueda aver de lo que se deba haçer de dichos alimentos y para diligençias que se esperan seran neçessarias haçerlas … Acordaron que en el repartimiento que se ha de haçer del dinero del hospital sacado a censso, se rrepartan en dicho repartimiento para efecto de la criança de dicha niña esposita y aberiguaçiones que se deven haçer de quienes sea dicha criatura, y para sentençiar el pleito que se litigo contra Françisca de Garay por la esposiçion de otra criatura que el año pasado del sesenta y quatro se abia echado al cimenterio de Uçarraga, y acudir al promotor procurador … se saquen veinte ducados de plata y estos se repartan con los setenta ducados que de antes se estan sacados asi para muniçiones para alarde … Juan de Goenaga y Mateo de Villar dijeron que contradeçian y contradijeron el que se pleitee contra la dicha Françisca de Garay”.Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1666/05/30 (88r-89r)

1668ko martxoan 7an, goizeko 7retan, beste haur bat aurkitu zuten Uzarragako parrokiaren kanposantuan:

 “… en siete del corriente a cossa de las siete de la mañana llego a su merçed la criada del señor don Juan Bauptista de Goitia, sacristan de la yglesia parroquial de San Juan Bauptista, … diciendo que en el cimenterio de dicha parroquia,  que esta açia la fuente que esta cerca de la dicha yglesia, se allava una criatura esposita … Llegando junto a dicha ylessia topo el señor don Françisco de Yñarra, cura propio de la yglesia, que benia en conpañia de las beatas de dicha yglessia, quienes traian dicha criatura. Y aviendose reconocido dicha criatura, si acasso tenia algun papel consigo o no, no se le allo ninguna, por lo qual se avia bautiçado por el dicho cura … le avia entregado dicha criatura a Miguel de Aguirre, en Iturrioç, para que fuesse criado… Se acordo que se crie dicha criatura a costa della, y que si se pudiese sacar alguna luz se aga diligencia sin costa alguna… Yn continenti la dicha villa acordo que el dicho alcalde le reciva … a la dicha criada del dicho don Juan Bauptista de Goitia … de como y en que manera allo dicha criatura, y si bio en dicho dia y mañana y noche alguna o algunas personas en dicho cimenterio o si despues aca a oydo decir cosa alguna sobre ello…”. Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1668/03/19 (123r-124r) 

Beraz, horrelako kasuetan egiten zen bezala, umea etxeren baten entregatu zen (Iturriotz baserrian honetan) eta bataiatu zen. Ondoren, haurraren gurasoak zeintzuk izan zitezkeen hautemateko araketak (`pesquissa´)hasi ziren: 

“Dijo el dicho alcalde que ha parecido ante su merced cierta persona diciendo de que caso que esta villa le hiçiere algun agassaxo determinara a aberiguar y açer pesquisa de quienes fuesse la dicha criatura esposita que se hecho al cimenterio de la yglesia de parroquil del señor San Juan de Uçarraga de la dicha villa por el mes de março proximo passado de este presente año, y açer las diligençias neçessarias, y que casso de no aberigoase lexitimamente, no quiere que dicha villa le pague paea las dichas diligencias … maravedi alguno… Acordo la dicha villa de que a la tal perssona hiçiere la pesquissa y aberiguaçion de la sobredicha criatura … se satisfagan y den lo que bien se estubiere … pero que casso que no hiçiere la sobredicha aberiguraçion no se le pague por esta dicha villa maravedi alguno”.Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 1668/07/01(126r-v)

Baina umezurtza etxean izateak gastuak ere sortzen zituen, eta 1677an Iturriotzekoa kexati azaltzen da Udalak diru batzuk zor zekizkiolako bere momentuan, 1668ko martxoan, umea jasotzeagatik: 

Miguel de Aguirre en Iturrioç, herriak hala eskatuta hazi zuela ume expositoa, eta horregatik diru bat (“algunos reales”) sor zitzaiola. Udalak herriko mendietatik ateratako diruengatik. LIBRO Nº 3 (1674-1736). 29/01/1677 (27 vto.)

1695ean ere badugu beste eskaera bat:

Gabriel de Araizteguiri dirulaguntza bat eskaintzen zion ume expositoa haztearren, eta hala zazpi dukat (“de vellón”) ematea erabki zuten, herriak egindako mendien salmentatik ateratakotik. Iturria: Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 30/05/1695 (123 vto.) 

1705ean ere beste ume bat agertzen da Uzarragan:

“… como havia una criatura esposita que echaron en frente de la iglesia parroquial de Uçarraga, y para pagar su criança … que el alcalde haga las diligençias necesarias … para averiguar de quienes dicha criatura an sido los deliquientes y que por agora se pague por la villa su criança”.Iturria: Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 26/07/1705 (169 rto).

Beste batzutean, berriz, albisteak ez ziren oso onak izaten (1706):

“Juan Bta. de Iñurrigarro, sindico de esta villa, dio cuenta como la criatura esposita que criava esta villa se havia muerto el dia ayer, y para su entierro y crianza se devian algunos reales …”.Iturria: Akta eta Akordioen bigarren liburua (1661-1674). 06/02/1706 (170 rto). 

1719ko uztailaren 14ean ere agertu zen Errukizko Amaren parrokiaren ate aurrean abandonatutako ume bat, ondoren bataiatu zena. Bentura izena jarri zitzaion. Ez da jakin izan norena den. Beraz, bere gain hartu du herriak. Hala ere, norbaitek zerbait jakingo balu informazioa ematea eskatu zitzaion.Iturria: LIBRO 3 1674-1736 (236v). Akta: 23/07/1719


  ANTZUOLAKO BATAIO-AGIRI BATZUK

 • 1692-08-28: Agustina Anzuola 
 • 1699-03-28: Maria Josepha Anzuola 
 • 1846-03-16: Jose Julian Anzuola Yzagirre 
 • 1850-05-29: Diego Anzuola Yzaguirre 
 • 1857-01-01: Juan Manuel Anzuola 
 • 1857-08-27: Teresa Anzuola 
 • 1859-01-27: Clemente Anzuola 
 • 1861-01-02: Isidora Anzuola 
 • 1862-02-25: Josefa Cesarea Anzuola 
 • 1891-07-08: Jose Anzuola

Iturria:
 • Antzuolako Artxibo Historikoa. Udal Akta eta Akordioen liburuak.

2018/10/13

IRAETAKO LABADEROA (1898)


 IRAETA BASERRIA eta JOSU ZABALA

Iraeta aipatzea herriko historiarekin bat egitea da. 

Baina ez dugu hemen beste atal batzuetan esan duguna errepikatu nahi, interesa beste gune batean jarri dugulako: baserriko latsarri edo labaderoan. 

Herriko baserri aurretan, edo inguruetan, badaude han eta hemen garai batean emakumeek-eta arropak garbitzeko erabiltzen zituzten ur askak, gure artean labaderoak bezala ezagutu direnak. Egoerak egoera, zaharrenetakoa izan daiteke Iraeta baserrikoa, 1898an egindakoa delako. Egia esanda gainontzekoena jakitea zailagoa da, hauetan eraikuntza datarik ez dagoelako. Baina Iraetan, bai. 

Egitura aldetik ez da ikusgarria, hainbat baserritan ikus daitekeen tankerakoa; hau da, iturri baten parean aska txiki eta handi bat, eta tartean arropa jotzeko pizarraz egindako bi oinarri.


Arropak garbitzeko askekin batera, etxeko animaliak ere ura edateko askak izaten ziren.
 función de estos lavaderos, aparte de la ya sabida (lavar ropa y otros utensilios, llevando las mujeres la losa de madera o raspador, el jabón, el barreño…), era la de reunir en este espacio a las mujeres del pueblo para hablar y comentar cualquier noticia o acontecimiento que ocurría en el pueblo o en los alrededores. Por último, decir que en dichos lavaderos nacieron expresiones como ‘lavar los trapos sucios’ en relación a criticar a otros/as y ‘hay ropa tendida’ como aviso de que no se podía hablar delante de una persona determinada o de algún niño.

Articulo original en: http://www.lavaderospublicos.net/2012/11/lavadero-publico-de-azpeitia-guipuzcoa.html

La función de estos lavaderos, aparte de la ya sabida (lavar ropa y otros utensilios, llevando las mujeres la losa de madera o raspador, el jabón, el barreño…), era la de reunir en este espacio a las mujeres del pueblo para hablar y comentar cualquier noticia o acontecimiento que ocurría en el pueblo o en los alrededores. Por último, decir que en dichos lavaderos nacieron expresiones como ‘lavar los trapos sucios’ en relación a criticar a otros/as y ‘hay ropa tendida’ como aviso de que no se podía hablar delante de una persona determinada o de algún niño.

Articulo original en: http://www.lavaderospublicos.net/2012/11/lavadero-publico-de-azpeitia-guipuzcoa.html
La función de estos lavaderos, aparte de la ya sabida (lavar ropa y otros utensilios, llevando las mujeres la losa de madera o raspador, el jabón, el barreño…), era la de reunir en este espacio a las mujeres del pueblo para hablar y comentar cualquier noticia o acontecimiento que ocurría en el pueblo o en los alrededores. Por último, decir que en dichos lavaderos nacieron expresiones como ‘lavar los trapos sucios’ en relación a criticar a otros/as y ‘hay ropa tendida’ como aviso de que no se podía hablar delante de una persona determinada o de algún niño.

Articulo original en: http://www.lavaderospublicos.net/2012/11/lavadero-publico-de-azpeitia-guipuzcoa.html
La función de estos lavaderos, aparte de la ya sabida (lavar ropa y otros utensilios, llevando las mujeres la losa de madera o raspador, el jabón, el barreño…), era la de reunir en este espacio a las mujeres del pueblo para hablar y comentar cualquier noticia o acontecimiento que ocurría en el pueblo o en los alrededores. Por último, decir que en dichos lavaderos nacieron expresiones como ‘lavar los trapos sucios’ en relación a criticar a otros/as y ‘hay ropa tendida’ como aviso de que no se podía hablar delante de una persona determinada o de algún niño.

Articulo original en: http://www.lavaderospublicos.net/2012/11/lavadero-publico-de-azpeitia-guipuzcoa.html

2018/10/08

BIZKALATZA ERROTEN ALOKATZE-HITZARMENA

XVI. mendean badira Antzuolan errota bat baino gehiago. Goitik behera hasita, Antigua, Altzarte, Lapatza, Ugarte eta Bidaurre. Hala ere, beste bat gehitu beharko genioke zerrenda honi: Bizkalatzakoa, gero Laskurain errota bezala ere ezagutua. Errota honek, baina, berezitasun bat dauka, “errotak” direla; hau da, errotape bat baino gehiago dauka. Gaur egun ere, bere aztarnak hor diraute zutik, baina, esan bezala, izena aldatuta, Laskurain errota bezala ezagutzen delako.Inguru ederra osatzen du errekak, errotak, inguruan dagoen iturriak. Pena bat izango litzateke dena galtzea.

Alokatze-hitzarmen hau 1592ko apirilaren lehen egunean egindakoa da, idazkaria edo notarioa Sebastian Lopez de Ozaeta eta Gallaistegi dela. Joan gaitezen dokumentura.


 LASKURAIN ERROTA bilaketarekin bat datozen irudiak
 BIZKALATZA ERROTATIK LASKURAIN ERROTARA
(Goian Laskurainandia baserria)

Alde batetik dugu Bizkalatza baserriko jaun eta jabea: Christobal Iñurrigarro Bizcalaça. Bestetik, bere emaztea: Maria Joanez de Bizcalaça.  Bata zein besteak erabakitzen dute Bizkalatza errota alokairuan ematea Joan Ladron de Zurbanori eta Maria Ruiz de Arroyabe, Bergaran bizi zirenak.

Dokumentuak argi lagatzen digu ze alokatzen zuten: “los dos molinos que yo y la dicha mujer tenemos junto a la dicha mi casa de Bizcalaça, que es en la dicha Universidad (de Ançuola)”.

Beraz, bi errota. Ez dakigu fisikoki ze eratakoak izango ziren, non kokatuko ziren, baina gaurko Laskuraingoak ikusita, ez ziren asko aldatuko, eta gaur bezala bi errotapeko eta bi errotagain izango zituen. Gero, dokumentuan irakurriko dugun bezala, bi etxe ere aipatzen dira.

Bi urterako izango da alokairua, berehala kontatzen hasiko dena: “que corren y se quentan desde el dia savado primero venidero deste presente mes que se quentan quatro días del dicho mes”. 

Baita alokairuagatik ordaindu beharrekoa ere: “quarenta libras de arina de trigo o quarenta fanegas y libras de trigo sin moler de rrenta en cada semana de los dichos dos años, pagados por los días savados de cada semana, con que sea el trigo o las arina bueno de dar y tomar”. Hori bai, “sin escusa y dilaçion alguna”. 

Badaude, hala ere, beste baldintza batzuk dokumentuak aipatzen direnak:

Alokairua hartzen dutenei jakinarazten zaie errotarriak (“de los dichos molinos”) ondo zaintzeko. Eta, “si por vuestra culpa se quebraron que a costa de vos otros seais obligados de los traer las piedras que fueren menester”. 

Erroten jabeek ere euren betebeharrak bazituzten, eta bat oso garrantzitsua, alokeran eman behar zuena baldintza egokiak ematea. Hala, “me obligo lo primero de hadreçarles y rrepararles la cassa del dicho molino de abaxo”. Beraz, bigarren errotan zegoen etxea txukundu behar zuten. Bide batez, mailegu gisa, hamar dukat eta asto bat: “diez ducados en dinero y un asno para acarrear çurrones pagados y entregados luego quando vinieren ha vivir a los dichos molinos”. Hori bai, ondoren itzultzeko: “de me los volver los dichos diez ducados en dinero de contado de buena moneda castellana y mas el dicho asno, sin escusa ni dilaçion alguna”. 

Bide batez, alokairuan errentan jaso dutenei jakinarazi zitzaien, behin adierazitako bi urteak bukatuta, errotan zeuden pisuak eta balantzak jaso bezala entregatu beharko dituztela: “de las pesas y balanças que tengo en los dichos molinos…”.

LASKURAIN ERROTA bilaketarekin bat datozen irudiak
Errotaren errotapeetako bat.

Guzti horrezaz gain, errotaren jabea zen Christobalek ur saltoak, kanalak garbitzeko, txukuntzeko eta  egiteaz gain, behar ziren erremintak jartzeko prest agertu zen. Hala ere, argi laga zuen errotan jarri beharko balira beste errotarri batzuk, Joan Ladron eta Maria Ruizek jarri beharko dituztela: “limpiar, y adreçar y hazer las acequias y presas y otros reparos y rremientas fueren neçesarios en los dichos molinos… y lo demás de poner las piedras de moler en los dichos molinos sea a cargo…”.

LASKURAIN ERROTA bilaketarekin bat datozen irudiak
Errotarriak Bizkalatza/Laskurain errotan.

Behin bata zein bestearen betebeharrak, zereginak adostu ondoren, alokatzen dutenek beren eskutan dagoena betaraziko dutela adierazten dute: “por la rrenta y tiempo de suso declaradas de los dichos molinos”. Beste hainbeste bertan bizitzera datozenak (Joan eta Maria): “guardaremos y cumpliremos y pagaremos … bibiremos y moraremos en las cassas de los dichos molinos durante los dichos dos años sin hazer ausencia ninguna”. 

Dokumentua sinatzerako orduan, garai hartan ohikoa zen gertatu zen, batzuk ez zekitela sinatzen, idazten ez zekitelako (“dixieron que no savian escribir”). Hori gertatu zitzaien errentan errota jaso zuten Joan Ladroni eta bere emaztea zen Maria Ruizi.

Informazio iturria: 

Oñatiko Protokolo Artxiboa. Sebastian Lopez de Ozaeta eta Gallaistegi notarioaren dokumentu sorta.